Home | Contact | Print | SK | EN |
Študentská vedecká odborná činnosť

call for papers

Katedra filozofie FF TU v Trnave vypisuje katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Študenti bakalárskeho alebo magisterského stupňa sa takto môžu zapojiť do vedeckého života napísaním odbornej práce v rozsahu 15 – 20 normostrán (27000 – 36000 znakov, vrátane medzier a poznámok pod čiarou), ktorá bude neskôr predstavená na samostatnom podujatí. Práce budú hodnotené komisiou pre ŠVOČ a tie, ktoré najúspešnejšie splnia kritériá odborného textu, budú navrhnuté na publikovanie a ich autori budú odmenení knižnými cenami. Všetkým zúčastneným sa bude podujatie počítať ako účasť na Odbornom seminári. Autori najlepších prác sa budú môcť následne zapojiť do celoslovenského kola ŠVOČ. Odporúčame záujemcom, aby si k téme svojej práce zvolili konzultanta z radov pedagógov, ktorý ich bude sprevádzať pri písaní práce.

Termín na odovzdanie prihlášok je 8. február 2013. Prihláška obsahuje meno a priezvisko, názov práce, meno a priezvisko konzultanta a krátku anotáciu (do 200 slov) o zámere práce. Prihlášku môžete odovzdať osobne na Katedre filozofie alebo zaslaním e-mailu na adresu filozof@truni.sk. Termín odovzdanie práce pre katedrové kolo je 15. marec 2013.‹‹ spať