Home | Contact | Print | SK | EN |
Hosťovská prednáška

6.4. o 13:50 v 411

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky) : Na obranu interpretácie umeleckého diela


V súčasnosti je problém interpretácie mimoriadne aktuálny, dokonca americkí myslitelia Paul Rabinow a William Sullivan začali hovoriť o novom obrate, o tzv. The Interpretative Turn. Napríklad po prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických komentátori, politológovia alebo politici neustále v médiách vykladali zmysel toho či oného tvrdenia Donalda Trumpa. Alebo filozofi opakovane interpretujú kanonické texty klasikov dejín filozofie. Aj v oblasti umenia môžeme hovoriť o zvýšenom záujme o interpretácie. Kým v 18. a 19. storočí jednou z preferovaných tém estetiky a filozofie bola téma objektívnej a subjektívnej hodnoty, tak v 20. storočí sa do popredia dostáva problém interpretácie umenia, a podľa nášho názoru to úzko súvisí so samotným vývojom umenia, kde môžeme registrovať rozluku obsahu a formy. Cieľom prednášky je vysvetliť vzťah prototextu a textu, alebo vzťah predlohy a predvedenia ako osobitý druh interpretácie. Taktiež sa pozornosť sústredí na vysvetlenie princípov dvoch základných smerov interpretácie: exegézy a analýzy.   ‹‹ spať