Home | Contact | Print | SK | EN |
Súťaž o najlepšiu filozofickú esej

pre študentov gymnázií

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ SCHOLA PHILOSOPHICA vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej na tému:

Prečo filozofovať v čase Googlu?

Podmienky súťaže:
• Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec, alebo kolektív autorov študujúci na verejných alebo súkromných gymnáziách so sídlom v SR. Kolektív autorov môže mať max. 3 členov. Jedným z členov kolektívu autorov môže byť odborný gestor, ktorého úloha spočíva v pomoci s formálnymi náležitosťami práce podľa normy ISO 690. Vek účastníkov súťaže nesmie prekročiť 20 rokov, výnimkou je odborný gestor, ktorého vek nie je limitovaný.
• Rozsah eseje by nemal prekročiť 1000 slov.

Zasielanie prác:
• Zaslanie eseje na uvedenú tému do 15. marca 2019:
a) poštou (tlačenú verziu, resp. CD) na adresu: Katedra filozofie FF TU, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. 
b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ako prílohu v programe Microsoft Word alebo v pdf.) na adresu: filozof@truni.sk.
Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia eseje.
• Autor/i spolu s esejou zašlú identifikačné údaje (meno, priezvisko, vek, adresu, e-mailovú adresu, názov školy). 
• Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné, alebo nečitateľné údaje.

Hodnotenie:
• Splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže vyhodnotí porota zložená z odborníkov pod predsedníctvom vedúceho KF FF TU a predsedu OZ SCHOLA PHILOSOPHICA.
• Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú), ale aj jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie bude zohľadňovať aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. Práce budú posudzované anonymne. Základné kritériá pre formálnu úpravu esejí sa nachádzajú na stránke www.ostium.sk v sekcii Pre autorov.
• Porota vyhodnotí eseje do 31. marca 2019 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach - http://filozofia.truni.sk/nastenka/243.htm

• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zverejniť najlepšie ocenené práce v printovej alebo elektronickej podobe pri rešpektovaní autorského zákona.
• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré, alebo ani jedno ocenené miesto v prípade, ak úroveň esejí bude nízka a dohodne sa na tom nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.
• Pre súťažiacich (jednotlivcov, resp. kolektívy), ktorých porota vyhlási na prvých troch miestach, sú pripravené nasledujúce ceny: týždňová stáž na KF FF TU v Trnave, knihy OZ SCHOLA PHILOSOPHICA.‹‹ spať