HomeStudiumPráce
Home | Contact | Print | SK | EN |
Diplomové práce obhájené na Katedre filozofie FF TU v Trnave


Rok 2019

Filozofia

268. Toráčová, Jana: Aktuálnosť a význam sebapoznania z pohľadu mystiky a evolúcie vedomia.

267. Štrba, Adrián: Základy etiky a morálne hodnoty u A. Schopenhauera a ich význam dnes.


Kognitívne štúdiá

18. Rusov, Branislav: Niektoré aspekty pamäti a ľudských spomienok.

17. Orechovský, Andrej: Analýza fenoménu ilúzie na pomedzí kognitívnych vied a filozofie.

16. Bučány, Martin: Aspekt a paradox strachu v živote jednotlivca a spoločnosti.

15. Bellovičová, Lucia: Hudba z pohľadu kognitívnych vied.


Cognitive Studies
1. Keceli, Yasin: The Best Strategy of Human Satisfaction


Rok 2018

Filozofia

266. Šuppová, Aneta: Čítanie textov Anathemy so Sørenom Kierkegaardom

265. Moravanský, Peter: Pojem vôle u Augustína a Arthura Schopenhauera
264. Mišeková, Jana: Je umenie starostlivosťou o dušu?

Kognitívne štúdiá

14. Hrabovský, Erik: Mimozmyslové vnímanie – zamerané na šiesty zmysel

13. Leporisová, Michaela: Vzťah emócií a myšlienok

12. Baldovská, Dominika: Keď nás kognícia zavádza


Rok 2017

Filozofia

263. Tichý, Ľubomír: Sloboda ako ontologická kategória.

262. Šoltýsová, Monika: 'Bytie tu' z pohľadu Martina Heideggera.

261. Šálka, Marek: Ideálny štát podľa Platóna a Aristotela.

260. Svetláková, Veronika: O tom, či obroda vied a umení prispela k skazenosti ľudských mravov. Problém interpretácie v diele J.J.Rousseaua.

259. Lednický, Zdenko: Pomyselný dialóg o B*hu medzi Psychosomatom a Theofyseom na základe filozofie René Descarta a Barucha Spinozu.

258. Kováčiková, Veronika: K funkcii a zmyslu gýča. Analýza problematiky.

257. Klimentová, Denisa: Vitalizmus vs. naturalizmus.

256. Gschwengová, Michaela: Skúmanie psychofyzického problému vo filozofii mysle.

255. Gemela, Roman: Problém poznania a vedy v diele Karla R. Poppera.


Kognitívne štúdiá 

11. Vargová, Kristína: Štúdia percepcie farby, človek a zviera.

10. Tarkošová, Simona: Čelové laloky, ich funkcia, mechanizmy činnosti a vplyv na vnímanie v rámci kognitívnych štúdií a psychológie.


Rok 2016

Filozofia
254. Táborská, Jana: Existenciálna rezistencia a prijatie prítomnosti v koncepciách A. Camusa a G. Marcela
253. Švecová, Sylvia: Obrana slobody u Friedricha Augusta von Hayeka
252. Salajová, Lenka: Problém vedeckého redukcionizmu: Vybrané filozofické reflexie
251. Makovník, Jakub: Jednotlivec v spoločnosti a pohľad liberalizmu a komunitarizmu na teóriu spravodlivosti
250. Hlinická, Simona: Holokaust a problém viny

Kognitívne štúdiá 
9. Novotný, Michal: V okovách strachu. Filozoficko-psychologická perspektíva
8. Lohyňa, Daniel: Teória akcelerujúcej evolúcie u Raya Kurzweila
7. Jedlička, Dávid: Kognitívne aspekty snívania. Korelácia medzi mozgovými vlnami procesu snívania a kreatívneho myslenia v bdelom stave
6. Horáčková, Katarína: Virtuálna realita a jej využitie pri zlepšovaní kognitívnych schopností človeka
5. Haladej, Ján: Vkus v umení a jeho kognitívne aspekty


Rok 2015


Filozofia
249. Mikušková, Natália: Ideál, vášeň a samota u Freuda, Nietzscheho a Kierkegaarda
248. Máliková, Michaela: Zmysel - utrpenie - láska: filozofická reflexia náuky V. E. Frankl
247. Lukačovičová, Vierka: Cudzie - jeho tváre a podoby. Hrozba či výzva?
246. Lenčéš, Patrik: Problém subjektu a pojmu Boha v kozmologickom argumente

Kognitívne štúdiá
4. Prokop, Marek: Explanácia krásy a atraktivity ľudských očí
3. Močkor, Ondrej: Môžu stroje myslieť?
2. Harabinová, Katarína: The problem of Self in contemporary cognitive science
1. Bružová, Simona: Racionalita, logické chyby a skreslenia v rozhodovaní.

Rok 2014

245. Valent, Martin: Miesto človeka vo svete
244. Smetanová, Ivana: Koncepcia človeka a ľudstva v diele P. T. de Chardina
243. Siskovič, Štefan: Dialektika sociálneho vývoja
242. Repka, Matúš: Sebazdokonaľovanie a morálne princípy konania vo filozofii troch majstrov konfucianizmu a ich úloha pri náprave jedinca a spoločnosti
241. Ondrejková, Eliška: Rôzne prístupy k informácii a z toho vyplývajúce filozofické problémy
240. Minárik, Pavol: Sloboda u Aurélia Augustína
239. Konečná, Jana: Ne-normálny subjekt a kontinentálna filozofia 20. storočia
238. Jánošíková, Jana: Po stopách pravdy estetickým a etickým štádiom vo filozofii S. Kierkegaarda
237. Harabinová, Katarína: Analýza kauzálnej účinnosti vedomia vo fyzikálnom svete
236. Gorelka, Roman: Emocionalita, racionalita a ich vzťah
235. Golierová, Lenka: Ego nie je pánom vo vlastnom dome
234. Ďurinová, Zuzana: Symbolika sebazdokonaľovania človeka vo svetle helenistického a ranokresťanského synkretizmu s nadväznosťou na renesančnú alchýmiu
233. Bružová, Simona: Sloboda človeka a občana podľa H. D. Thoreaua
232. Benkőová, Monika: Človek ako bytosť cítiaca

Rok 2013

231. Vojtušová, Eva: Koncepcia totalitarizmu u Hannah Arendtovej a K. R. Poppera
230. Tomášiková, Miriam: Fenomén výchovy a prirodzenosť človeka
229. Štefániková, Alexandra: Fenomén spirituálnej energie vo filozofii života 19. až 20. storočia
228. Simanová, Jana: Hranica a podoby intersubjektivity
227. Rušinová, Michaela: Iamblichos z Chalkidy – Povzbudenie k filozofii
226. Palmovský, Štefan: Človek a hra u Eugena Finka
225. Matulová, Ivana: Existenciálny rozmer priateľstva
224. Lipták, Adam: Symbol ako nástroj poznania
223. Krcha, Marek: Axiálna epocha v dejinách – Paralely v myslení Sokrata a Konfucia
222. Jezerčáková, Lenka: Problematika sexuality vo Foucaultových dielach
221. Brondošová, Mária: Alica v krajine racionality
220. Bitto, Ladislav: Otvorená spoločnosť podľa Karla R. Poppera
219. Andoková, Zuzana: Utópia/antiutópia

Rok 2012

218. Šišovský, Branislav: Problém času a večnosti
217. Strýček, Igor: Eschatologický fenomén v myslení N. A. Berďajeva
216. Mináriková, Klaudia: Totalitarizmus a jeho vplyv na dnešnú spoločnosť
215. Kováčiková, Michaela: Axiologická protikladnosť nihilizmu Friedricha Nietzscheho a kresťanstva
214. Kotuľová, Silvia: Filozofické problémy prístupov k pôvodu jazyka
213. Kalinyv Yaroslav: Rozčlenenie vied podľa Aristotela a Akvinského
212. Hrušovský, Rastislav: Etika Demokritova
211. Dvornický, Michal: Aktuálnosť témy blaženosti u sv. Augustína
210. Berdisová, Lucia: Vybrané právno-filozofické otázky v diele H. L. A. Harta

Rok 2011

209. Ostricová, Michaela: Zmysel života podľa Viktora E. Frankla
208. Hajičková, Katarína: Výchova u Sokrata, Platóna a Aristotela
207. Gloviaková, Ivana: Čakanie na koniec karteziánskeho dualizmu (K možnej spolupráci prístupov D. Denetta a J.Searla)
206. Ďurný, Radovan: Kultúra podozrenia
205. Černoková, Magdaléna: Enviromentálna filozofia ako výzva pre súčasné myslenie
204. Cagala, Anna: Fragmenty postmodernej kultúry podľa Zygmunta Baumana a Gillesa Lipovetského
203. Blažeková, Zuzana: Filozofické aspekty vzťahu človeka a Boha v diele S. Kierkegaarda
202. Babiaková, Petra: Koniec dejín alebo stret civilizácií. Francis Fukuyama a Samuel P. Huntington

Rok 2010

201. Sládek, Marián : Porozumenie vzťahu vedy a viery vo filozoficky sprostredkovanom kontexte
200. Sepéšiová, Žofia: Pojem lásky u Aurelia Augustína
199. Pálka, Rastislav: Snívanie
198. Ostrochovská, Katarína:  Modality pravdy v archaickom Grécku
197. Mezeiová, R.: Koncept socializácie človeka na základe filozoficko – sociálnej reflexie Thomasa Hobbesa
196. Máliková, Magdaléna: Problém historicizmu a uzavretej spoločnosti
195. Lipták, Michal: Estetika českého štrukturalizmu: dôsledky filozofie Jana Mukařovského vo vzťahu k hodnote umenia
194. Likavská, Barbora: Krása a umenie v dielach Platóna a Aristotela
193. Leitnerová, Mária: Neuroveda mystiky – mystika neurovedy
192. Kšíňanová, Jana: Problém cnostného života v kriticko – histor. analýze Alasdaira Macintyra
191. Chvosteková, Monika: Perspektívy riešenia sebavedomia v súčasnej filozofii mysle
190. Durkáčová, Daniela: Chápanie u duše u vybraných filozofov
189. Dudášová, Daniela: Zmysel smrti na základe analýzy vybraných filozofov existencializmu
188. Černáková, Mária : Gnóza a Corpus Hermeticum

Rok 2009

187. Žgrada, Michal: Jazyk umenia
186. Vnuková, Mária: Identita ako filozofický problém v súčasnej dobe
185. Šajgalík, Jaroslav: Filozofická idea harmónie
184. Slamena, Michal: Problémy Popperovho pluralizmu
183. Piskáček, Tomáš: Problém každodennosti na pozadí fenomenológie Martina Heideggera
182. Pastorek, Juraj: Noosférická dimenzia v antropológii P. Teillharda de Chardin
181. Nevelősová, Lenka: Budúcnosť histórie
180. Miláčková Zuzana: Žena očami filozofie
179. Kutáš Michal: Problém racionálneho uchopenia slobody
178. Kukučka, Michal: Prístupy k problematike vzťahu človeka a mimoľudského sveta z pohľadu antropocentrizmu a neantropocentrických smerov v ekologickej filozofii
177. Kramár, Robert: Filozofia povrchov a nové cesty v epistemológii
176. Hroncová, Petra: Problém dotýkania v empirických vedách a fenomenológii
175. Hradská, Hana: Dialekticko-štrukturálna koncepcia bytia Igora Hrušovského
174. Bubelínyová, Zuzana: Problém naratívneho "ja"

Rok 2008

173. Tvrdá, Andrea: Myslím, teda som?: reflexia psychofyzického problému
172. Sedláková, Katarína: Subjektivita ako väzenie: existenciálna analýza vybraných aspektov melanchólie
171. Nižnánska, Silvia: Gnozeológia u Pavla Florenského
170. Milatová, Petra: Vnímanie Boha v islame
169. Kyčina, Matúš: Sokrates, irónia a nepriama metóda v dielach S. Kierkegaarda
168. Krištofčíková, Katarína: Zmysel lásky vo filozofii V. S. Solovjova
167. Krčová, Denisa: Vznik spoločnosti a formovanie práva na základe náboženských predstáv a prechod k polis v antickom svete
166. Kostovčík, Michal: Hegelova filozofia dejín
165. Hoštáková, Iveta: Etika v postmodernej situácii
164. Gúgľavová, Marianna: Problém duchovného potenciálu človeka a možnosti jeho rozvinutia
163. Grófová, Adriána: Filozofia a jej potreba v živote človeka
162. Géč, Martin: Filozofia hudby
161. Čellárová, Eva: Renesančný človek v diele Williama Shakespeara

Rok 2007

160. Vitálošová, Vladimíra: Logický atomizmus a jeho prekonanie a kritika v neskorej filozofii L. Wittgensteina
159. Trajtelová, Jana: Sedem neukončených úvah o mystike i filozofii
158. Šmelková, Marianna: Metafory a atribúty Boha vo filozofii
157. Sojka, Pavol: Súkromné vlastníctvo: etické a spoločenské otázky
156. Rusnáková, Tatiana: Pojem smrti ako filozofický problém
155. Píša, Maroš: Archetypová analýza literatúry a filmu z perspektívy analytickej psychológie
154. Nemcová, Viera: Problém dobrej smrti
153. Moško, Miroslav: F. Nietzsche - problém asketizmu
152. Lenk, Veronika: O absurdite života: problém absurdna a vyrovnávanie sa s ním
151. Kir, Vladimír: Mýtus a sebapoznanie
150. Iľková, Miroslava: Fenomén lásky v postmodernej realite
149. Ďurišová, Denisa: Autenticita v existencializme
148. Dolutovská, Katarína: Pohľad na ženu cez optiku kresťanstva a islamu
147. Cimra, Petra: Vedecko - filozofická reflexia problému virtuálnej reality
146. Capáková, Danka: Pravda, hodnoty a sloboda vo filozoficko - etickom kontexte
145. Bujňák, Peter: Problém objektivity vonkajšieho sveta
144. Barinová, Magdaléna: Hľadanie zmyslu života a šťastia na pozadí utrpenia

Rok 2006

143. Vrbovský, Milan: Židovstvo ako filozofický problém? Antisemitizmus vo filozofickom myslení od Kanta po Marxa
142. Široký, Matej: Hľadanie zmyslu života
141. Ščerbej, Ondrej: Kauzalita a determinizmus
140. Šatanek, Tomáš: Priestor ako filozofický problém
139. Selnekovič, Július: Otvorenosť textu
138. Poliačik, Martin: Relativizácia v etike: situačná etika
137. Mihalkovičová, Miriam : Sloboda vo filozofii existencie
136. Luha, Roman : Mystika a veda
135. Locziová, Mária : Koncept autora v diele Rolanda Barthesa a Mauricea Merlau-Pontyho
134. Kamenický, Pavol : Idey konzervativizmu
133. Hrtánek, Igor : Reflexia Feyerabendových názorov na postavenie vedy v spoločnosti
132. Haško, Peter : Kultúrno-filozofické základy antickej etiky
131. Gonšorová, Oľga : Skúmanie subjektivity a jej „polyfonického“ charakteru
130. Dutková, Daniela : Existenciálna analýza negatívnych situácií prežívaných človekom a pozitívne vyústenie z nich
129. Ďurčanová, Alena : Zamyslenie sa nad niektorými otázkami sebapoznania v dejinách filozofie
128. Dobrocký, Róbert : Priateľstvo ako forma filozofickej terapie
127. Bucková, Natália : Postavenie človeka v súčasnosti. Analýza problému s prihliadnutím na dejinný vývin
126. Brezániová, Agáta : Človek – Homo religiosus. Je náboženskosť antropologická konštanta?
125. Bartoš, Ján : Princíp kreativity v procesuálnej a evolučnej filozofii
124. Banasová, Ivana : Postavenie ženy v spoločnosti
123. Baginová, Jana : O vrodenosti, alebo oživenie starého problému, sporu racionalizmu a empirizmu

Rok 2005

122. Žitňanský, Michal : Biblické inšpirácie v diele Sørena Kierkegaarda
121. Vacke, Zdeno : Túžba ako zúfalý útek. Pozadie, mechanizmy, dôsledky
120. Šatanková, Sláva : Idoly a ikony
119. Pašková, Linda : Rituál a jeho význam v živote človeka
118. Nedorost, Peter : Pokoj – základ ľudskej prosperity v kontexte sociálnej etiky
117. Mikuláš, Peter : Vývin pojmu evolúcie v dejinách filozofického myslenia
116. Matejáková, Zuzana : Jazyk a kognícia. Vybrané problémy vzťahu jazyka a myslenia
115. Kuchárová, Tatiana : Antropologicko-personalistické aspekty reflektujúce aktuálnu spoločenskú krízu a jej východiská
114. Hrušovská, Daniela : Pojem smrteľnosti u Martina Heideggera
113. Gula, Marek: Filozofia médií v aktuálnom masmediálnom diskurze
112. Drozd, Vladimír : Vytváranie obrazov sveta. Veda ako jedna z možných interpretácií
111. Bugalová, Ľubica : Porozumenie duše v kontexte dejín filozofie
110. Baliga, Juraj: John Locke – Od prirodzenej slobody k verejnej bezpečnosti

Rok 2004

109. Závodský, Ladislav : Platónová Politeia cez prizmu vzťahu človek-duša-obec
108. Vydra, Martin : Uskutočňovanie osoby prostredníctvom jej konania
107. Švanda, Pavel : Buddha, dharma, sangha – Tri klenoty buddhizmu. (Filozofické aspekty učenia a jeho význam)
106. Stančíková, Klaudia : Sociálne postavenie ženy v dejinách a kontexte 21. storočia
105. Mrvečka, Róbert : Stretnutie s bolesťou
104. Mokráňová, Zuzana : Existenciálna analýza Exupéryho diela Malý princ
103. Mészáros, Rudolf : Vojna v 21. storočí z perspektívy etiky
102. Maras, Jozef : Existenciálne možnosti pobytu. (Kto je to pobyt?)
101. Kureková, Lucia : Problém tvorivosti v umení
100. Kubík, Pavol : Svet nášho života, každodennosť a náboženská skúsenosť
99. Kručay, Rastislav : Sexualita a spiritualita
98. Kišoňová, Renáta : Niektoré aspekty intuície
97. Janoščák, Branislav : Dejinné podoby vo vývoji vedomia a kultúry
96. Gajdošová, Zuzana : Zmysel lásky a dobra vo filozofii V. S. Solovjova
95. Evinicová, Alena : Politika vo filozofii a jej aplikácia v 21. storočí
94. Bereczová, Silvia : Transcendencia a autenticita lásky

Rok 2003

93. Vydra, Anton : Samota a filozof
92. Vojtovič, Vladislav : Reprezentačné teórie mysle verzus Rortyho antireprezentacionalizmus
91. Vašek, Matej : Analytická antropológia C. G. Junga
90. Vadocký, Daniel : Filozofické predpoklady interpretácie filmu
89. Švárna, Zuzana : Teória chaosu: Zákon a chaos
88. Šúst, Juraj : Idea zjednotenej Európy
87. Schmidt, Jozef : Skúmaním míňať hranice. (Umiestnenie špekulácie a determinácie logického v Hegelovom diele.)
86. Pacek, Milan : Ontológia vedomia a slobody u Jeana-Paula Sartra
85. Matejka, Ján : Problém osoby a prirodzeného sveta v súvislostiach Lévinasovho myslenia
84. Lauko, Juraj : Aspekty spravodlivosti a jej sociálno-etická dimenzia
83. Kunschová, Jaroslava : Aspekty fenomenologickej metódy v Husserlových Ideen I
82. Jurtinus, Silver : Umelá inteligencia ako filozofický problém
81. Gemzová, Zuzana : Fenomén ľudskej hry. Vzťah hry a umenia
80. Gális, Zdenko : Dva aspekty komunikačnej kultúry
79. Dudová, Mária : Príroda a ľudská kultúra
78. Bakša, Peter : Telo, videnie a priestor

Rok 2002

77. Žižňovský, Henrich : Empirizmus, asocianizmus a probabilizmus v Humovej epistemológii
76. Žilincová, Ľubica : Filozofický pohľad Romana Guardiniho na základný existenciálny vzťah Boh-človek
75. Veselický, Tomáš : Camusove vysporiadanie sa s absurdnom (alebo o tom, ako vznikol jeden mýtus ... )
74. Tuchscher, Ľubomír : Otázka zla v dielach vybraných existencialistov
73. Šulek, Juraj : Estetické myslenie v postmodernej filozofii
72. Škovraga, Edmund : Substančné chápanie času v bežnej reči
71. Šipoš, Roman : Mýtus a jeho význam
70. Šimanská, Alexandra : Pojem organizmu vo filozofických koncepciách I. Kanta a F. W. J. Schellinga
69. Polák, Marcel : Luigi Pareyson
68. Petrik, Patrik : Foucault a história
67. Obrcianová, Katarína : Chápanie mentálneho v dejinách a v súčasných kognitívnych vedách
66. Levčík, Róbert : Problém smrteľnosti, nesmrteľnosti a etického konania (u Descarta, Augustína, Sokrata, Krista, Bruna)
65. Kuric, Peter : Eutanázia v ponímaní kresťanskej etiky a morálky
64. Kovalčík, Jozef : Subjekt v prácach M. Foucaulta
63. Havranová, Mária : Odkrývanie existenciálnej roviny bytia človeka a jeho slobody, ako aj význam týchto realít pre autentickú vzťahovú dimenziu vo filozofii Emmanuela Lévinasa
62. Halabrínová, Soňa : Hra, tvorba, filozofia
61. Golha, Roman : Myseľ vo filozofii Daniela C. Dennetta
60. Čekovská, Jana : Jazyk, indivíduum, spoločnosť – filozofia dialógu Richarda Rortyho
59. Briatka, Michal : Súčasný obraz emócií ako výraz odbúravania dichotómií
58. Bíla, Martin : Teória štátu T. Hobbesa (pokus o jej filozofickú interpretáciu)
57. Bednárik, Jakub : Chápanie času sv. Augustína
56. Bebjaková, Jarmila : Otázky zmyslu života v dielach Jeana –Paula Sartra.
55. Ballová, Magdaléna : Vzťah filozofického a vedeckého prístupu k vysvetleniu povahy mysle

Rok 2001

54. Vetrák, Samuel : Konkrétne filozofovanie (v intenciách Gabriela Marcela podľa anglo-americkej recepcie).
53. Šedivá, Katarína : Človek a mravné hodnoty (problém univerzálnosti, záväznosti a aplikácie mravnej hodnoty).
52. Strelková, Mária : Povaha subjektívnej skúsenosti a problém explanačnej priepasti.
51. Rusnák, Peter : Pojem času v Heideggerovej fundamentálnej ontológii.
50. Mráziková, Lenka : Význam morálky a mravnosti v etickej dimenzii človeka.
49. Maršová, Zuzana : Liberalizmus – sloboda a spravodlivosť.
48. Lauková, Dagmar : Otázka utrpenia v pálijskom kánone théravádového buddhizmu.
47. Kollárová, Dagmar : Hľadanie transcendencie v skúsenosti človeka.
46. Hrčková, Eva : Jazyk, význam a kontext.
45. Halmešová, Ivana : Rodová diferencovanosť, vzťahovosť a láska vo feministickej filozofii, teológii a feministickej teológii.
44. Breziansky, Andrej : Premeny komunikácie a kultúra.

Rok 2000

43. Žilová, Zuzana : Kultúra postmoderny v kontexte sociálnej etiky
42. Vargová, Mária : Eticko-sociálne myslenie Antoina de Saint-Exupéryho. Koncepcia človeka
41. Štepaniak, Slavomír : Ladislav Hanus a jeho filozofia kultúry
40. Střelcová, Libuša : Filozofia ako etika. Problém dobra dnes
39. Sprušanská, Blanka : Etické a náboženské štádium ľudskej existencie. Teologické suspendovanie etického v diele Sørena Kierkegaarda
38. Salinka, Roman : Čo je človek? (Problémy podstaty človeka na pozadí dejín filozofie.)
37. Rajský, Andrej : Chápanie osoby vo filozofickej koncepcii Luigiho Stefaniniho
36. Porubčin, Karol : Problém pravdy u sv. Augustína
35. Marek, Martin : Náboženské aspekty v živote človeka a spoločnosti
34. Lazárek, Juraj : Kultúra a kultúrnosť v etickom kontexte
33. Kleštinec, Miloš : Tematika smrti v diele A. Schopenhauera a F. Nietzscheho
32. Kendera, Branislav : Filozofické dimenzie logoterapie Viktora Frankla
31. Chlebana, Pavol : Eidetický základ vied u Edmunda Husserla
30. Fajberová, Viera : O princípoch pragmatizmu
29. Barníková, Zuzana : Problém človeka v diele F. M. Dostojevského

Rok 1999

28. Žiliaková, Ivana : Biologický naturalizmus Johna Searla
27. Šišovský, Jaroslav : Jazyk a jeho hranice podľa Wittgensteinovho Traktátu
26. Šagátová, Viera : Máme slobodnú vôľu?
25. Ladvenicová, Slávka : Teória objektívnej mysle v koncepcii K. R. Poppera
24. Honner, Karol : 20. storočie – Etika
23. Gonová, Juliana : Náhľady na spoločnosť u N. Machiaveliho a Th. Mora
22. Dančanin, Pavol : Vysvetlenie gravitácie ako relativistického pohybu hmoty
21. Almáši, Andrej : Filozofia človeka v diele Jana Patočku

Rok 1998

20. Tabaková, Katarína : Otázka zmyslu života v dielach Jeana-Paula Sartra a Alberta Camusa
19. Škorňová, Jana : Renesancia citu vo filozofii alebo „Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná.“ (Blaise Pascal)
18. Porubjak, Matúš : Zlo. Problém zla v diele Platóna a Schellinga
17. Mokošová, Katarína : Hodžov koncept Strednej Európy
16. Mandzela, Miroslav : George Edward Moore a etika
15. Gloznek, Radoslav : Problém nesúmerateľnosti v súčasnom filozofickom myslení
14. Gešková, Viera : Fenomén lásky na pozadí koncepcií človeka u Sigmunda Freuda a Ericha Fromma
13. Fabrici, Jozef : Kultúra a civilizácia (úcta k životu na pozadí vzťahu ku kultúre a civilizácii)
12. Brezinský, Oliver : Duša v dejinách myslenia. (Úvod do skúmania problematiky ľudskej duše)

Rok 1997

11. Vašek, Martin : Čas a dejinnosť u Augustína, Heideggera a Rahnera (porovnanie)
10. Turner, Tomáš : Etika u mystikov Plotinos, Majster Eckhart, Jakob Böhme
9. Tóth, Erich : Porovnanie niektorých etických koncepcií východu s európsko-kresťanskou tradíciou
8. Štuller, Pavel : Problém epistémy u Michela Foucaulta
7. Sihelník, Branislav : Problematika pobytu u Martina Heideggera
6. Rusnáková, Vanda : Idea dobra a dobro u Platóna
5. Pjataková, Zlatica : Rečové akty u J. R. Searla. (Referencia ako súčasť propozičného aktu)
4. Kravec, Peter : Søren Kierkegaard a jeho učenie o možnostiach existencie. Štádia na ceste životom
3. Démuth, Andrej : Strach
2. Danišová, Viera : Koncepcia hermeneutiky v diele W. Diltheya
1. Daniš, Dag : Vedenie a problém bytia u Platóna‹‹ späť