HomeStudiumPráceBakalárky
Home | Contact | Print | SK | EN |
Bakalárske práce obhájené na katedre filozofie

Rok 2019

134. Mariana Šindlerová: Psycho-fyzický problém. Filozofické reflexie novej biológie.

133. Dominika Ivančová: Otázka subjektu v empirickej tradícii novoveku.

132. Tibor Ondrušík: Aristotelovsko-tomistická teória kauzality.

131. Filip Knižka: Chápanie substancie u Spinozu.

130. Tatiana Frištíková: Problém slobody jednotlivca v Platónovom štáte.

129. Alexandra Gáboríková: Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva K. Jaspersa.

128. Ivana Nováková: Zverstvá. Pohľad na otázku práv zvierat i ľudí.

Rok 2018

127. Valovičová Adriana: Aspekty ženstva v diele Andreja Tarkovského

126. Tomášová Ľubomíra: Logos vo filozofii Herakleita a stoikov

125. Šurabová Miriam: Postavenie ženy v islamskej spoločnosti

124. Štvrtecká Miriam: Feministický prístup vo filozofii. S prihliadnutím na tvorbu Virginie Wolfovej a Simone de Beauvoir

123. Števček Marek: Sémantika vágnych pojmov

122. Krajčoviechová Petra: Fenomenológia domova

121. Gábriš Tomáš: Dejinnosť a história v myslení Hannah Arendtovej

120. Cíbik Roman: Vnímanie slobody u Jean-Paul Sartra a Karla Jaspersa

119. Bartoš Ľubomír: Človek ako tvorivá bytosť 


Rok 2017

118. Toráčová, Jana: Problém postoja k smrti v historicko-filozofickom kontexte a význam pohrebných rituálov.

117. Štrba, Adrian: Komparatívna analýza historicko-politického pohľadu na prirodzený stav a spoločenskú zmluvu v dielach Hobbesa a Kanta.

116. Remenárová, Lenka: Dualizmus René Descarta v porovnaní s dualizmom indickej školy Sánkhja.

115. Orechovský, Andrej: Platónova anamnésis v komparácii s Bhagavad-Gítou a jej chápaním reinkarnácie.

114. Minarovičová, Pavla: Umberto Eco a jazyk. Medze interpretácie.

113. Cingelová, Alžbeta: Nietzsche a Kierkegaard. Boj proti náboženskému konformizmu.

112. Bellovičová, Lucia: Pojem slobody u Ericha Fromma.


Rok 2016

111. Vargová, Eva: Láska ako fundamentálna emócia u M. Schelera
110. Varga, Lukáš: Empatia, problém vcítenia sa do druhej osoby
109. Šuppová, Aneta: Duch v otázke času u sv. Augustína
108. Omámik, Daniel: Aristotelove vyrovnanie sa s Parmenidovým odkazom
107. Mišeková, Jana: Fenomenológia náboženstva v pojme „posvätna“
106. Leporisová, Michaela: Koncepcia tolerancie u Johna Locka
105. Horváth Čúzyová, Daniela: Myšlienkové prúdy v islame z hľadiska možnosti obrody islamu
104. Baldovská, Dominika: Filozofické aspekty zmyslu života s dôrazom na koncepciu V. E. Frankla a jeho divadelnú hru Synchronizácia v Birkenwalde

Rok 2015

103. Tichý, Ľubomír: Henri Bergson - porozumenie priestoru a času

102. Šoltýsová, Monika: Dobro a Zlo v koncepcii dejín

101. Šálka, Marek: Pojem lásky u Maxa Schelera

100. Svetláková, Veronika: O uvažovaní nezávislom od vety o dôvode: Schopenhauerov pojem génia

99. Pauk, Peter: Pierre Teilhard de Chardin - filozofia evolúcie

98. Moravanský, Peter: Problém etiky vo filozofii Daniela Dennetta

97. Lednický, Zdenko: Nietzscheho Antikrist - kladivo na kresťanstvo

96. Kurtíková, Simona: Problematika zla u svätého Augustína

95. Kováčiková, Veronika: René Descartes - Meditácie o prvej filozofii

94. Klimentová, Denisa: Prirodzený stav človeka, človek ako bytosť zlá

93. Kačmár, Milan: O viere vo filozofii

92. Gschwengová, Michaela: Otázka podstaty človeka vo filozofickej antropológii

91. Frtús, František: Vyučovanie zdatnosti v Platónovom Protagorovi

90. Belko, Pavol: Pojem slobody v Augustínovom myslení


Rok 2014

89. Táborská, Jana: Fundamentálna otázka zmyslu u A. Camusa a V. E. Frankla
88. Švecová, Sylvia: Postavenie panovníka u Thomasa Hobbesa a Johna Locka
87. Príbelová, Natália: Utópia vo filozofickom kontexte
86. Pomikalová, Elena: Fenomenológia a problém intersubjektivity u E. Husserla a J. – P. Sartra
85. Novotný, Michal: Problém samovraždy u Arthura Schopenhauera
84. Lupták, Miroslav: Vybrané problémy Michiavelliho koncepcie republiky
83. Lohyňa, Daniel: Kritika súdobých vied u Fancisa Bacona
82. Kajan, Anton: Podpora schopností jednotlivca v modernej spoločnosti
81. Jedlička, Dávid: Sny René Descarta
80. Haladej, Ján: Inštitucionálna definícia umenia v širšom kontexte
79. Doktorová, Barbora: Kto je (súčasný) človek? – pohľad filozofickej antropológie
78. Čomorová, Kristína: Analógia duše a obce v Platónovom dialógu Politeia
77. Baťková, Lucia: Problémy demokracie v Platónovej Politeii

Rok 2013

76. Tomčová, Kristína: Problém slobody v existencializme J.-P. Sartra
75. Srbová, Dominika: Eticko – filozofická reflexia viery v diele S. Kierkegaarda
74. Šmehil, Jaroslav: Aspekty osoby u vybraných autorov modernej filozofickej antropológie
73. Salajová, Lenka: Filozofické aspekty informačného prostredia
72. Prokop, Marek: Koncept priestoru a času u Immanuela Kanta a Alberta Einsteina
71. Mrvová, Sabína: Komparácia pojmov odpútanosti a nelipnutia : Majster Eckhart a budhizmus 
70. Mikušková, Natália: Pojem „nivellering“ u Sørena Kierkegaarda
69. Miková, Lucia: Filozofické aspekty ekologických hnutí na Slovensku
68. Máliková, Michaela: Človek v diele Martina Bubera so zvláštnym ohľadom na charakteristické rysy biblickej antropológie
67. Makovník, Jakub: Husserlova kritika Descartovej metódy
66. Lukačovičová, Viera: Fenomenologická analýza hanby u Sartra, Schelera a Steinbocka
65. Lenčéš, Patrik: Vzťah viery, teológie a filozofie u Tomáša Akvinského
64. Kýpeťová, Zdenka: J.–J. Rousseau a jeho pohľad na kultúrny úpadok ľudstva
63. Hrehora, Matúš: The Concept of Democracy in Merleau-Pontyˈs Political Philosophy
62. Horáčková, Katarína: Smrť ako problém 21. storočia
61. Hlinická, Simona: Problém integrity v láske
60. Fröhlichová, Lenka: Aretologicko – politický súvis u Platóna
59. Benediková, Martina: Chápanie kľúčového pojmu v Aristotelovom diele Etika Nikomachova

Rok 2012

58. Valent, Martin: Transcendentálne idey ako formálna štruktúra pre bežné a vedecké poznanie sveta
57. Šoltys, Patrik: Ponímanie sveta u Parmenida a v taoizme
56. Smetanová, Ivana: Porovnanie koncepcie prázdnoty a Šúnjatá vo východnom a západnom myslení
55. Siskovič, Štefan: Princípy distributívnej spravodlivosti podľa Rawlsa a ich kritické hodnotenie
54. Repka, Matúš: Analýza kľúčových pojmov v Konfúciových rozhovoroch Lun - jü na základe viacerých prekladov
53. Prieložná, Martina: Eleati a problém arché
52. Ondrejková, Eliška: Prvá cesta oslobodenia človeka od vôle k životu prostredníctvom umenia v diele Arthura Schopenhauera
51. Močkor, Ondrej: Snívanie a snenie - diferencia medzi psychoanalýzou a Bachelardom
50. Minárik, Pavol: Politická filozofia na pomedzí antiky a stredoveku
49. Konečná, Jana: Problém vedomia a nevedomia pri poznávaní a pretváraní reality
48. Jurečková, Alena: Filozofické aspekty pamäti
47. Jánošíková, Jana: Zúfalstvo v tvorbe S. Kierkegaarda
46. Harabinová, Katarína: Vzťah ako základný konštitutívny prvok ľudskej existencie vo filozofii Ludwiga Feuerbacha a Martina Bubera
45. Gorelka, Roman: Asocianizmus, kauzalita a pravdepodobnostný charakter poznania u Davida Huma
44. Ďurinová, Zuzana: Antropolgické úvahy prítomné v dielach renesančného alchymistu Theoprasta von     Hohenheim (Paracelsus)
43. Bružová, Simona: Materiálna imaginácia u Gastona Bachelarda
42. Benkőová, Monika: Budhistická filozofia a jej terapeutické aspekty
41. Bauerová, Daniela: Nicollo Machiavelli a jeho vplyv na západné myslenie


Rok 2011

40. Tomášiková Miriama – Monadológia a Sárvastiváda
39. Štefániková Alexandra – O intuícii u Henriho Bergsona
38. Strenková Mária – Platón „Štáton“ a život gréckeho človeka
37. Simanová Jana – Tajomstvo a súvisiace filozofické aspekty v koncecii Gabriela Marcela
36. Rušinová Michaela – Bytie ako základ skutočnosti
35. Mitický Martin – Fenomén bolesti
34. Matulová Ivana – Problém náhody a nevyhnutnosti v diele Immanuela Kanta
33. Lipták Adam – Aspekty tradičných vied
32. Krcha Marek – Od konečného k nekonečnému vesmíru. Filozofia G. Bruna a jej významu
31. Jezerčáková Lenka – Filozofické aspekty upanišád a ich vplyv na neskoršie filozofické koncepcie
30. Golierová Lenka – Hľadanie zmyslu života a princíp existencionálnej sebareflexie podľa Viktora Emanuela Frankla
29. Brožková Katarína – Človek v antropologickom myslení
28. Brondošová Mária – Smrť ako súčasť života. Interpretácia Schopenhauerovho prístupu
27. Andoková Zuzana – Problém ideálneho štátu u Tommasa Campanellu a Francisa Bacona

Rok 2010

26. Strýček, Igor: Existencionálny rozmer človeka v diele F.M. Dostojevského
25. Raganová, Jana: Dve podoby sebalásky vo filozofii J.J. Rousseaua
24. Mináriková, Klaudia: Vplyv filozofie na beletriu
23. Kotúľová, Silvia: Filozofia pre najmenších
22. Fraňo , Peter: Otázka slobodnej vôle u Epikura na pozadí Ciceronovho spisu De Fato
21. Dvornický, Michal: O poznateľnosti Boha (Cesta k Bohu u Sørena A. Kierkegaarda)
20. Bitto, Ladislav: Logický atomizmus Ludwiga Wittgensteina

Rok 2009

19. Ostricová, Michaela: Jean Jacques Rousseau a jeho prínos
18. Gabrišová, Anna: Chápanie lásky a slobody u sv. Augustína
17. Ďurný, Radovan: Biomoc
16. Blažeková, Zuzana: Analýza ontologických dôkazov podľa Reného Descartesa a Anselma z Canterbury
15. Bílek, Dalibor: Grécko mýtického myslenia, jeho postupný prerod a zrod filozofie
14. Babiaková, Petra: Utilitarizmus a pragmatizmus v dejinách

Rok 2008

13. Šišovský, Branislav: Čas u Aurélia Augustína
12. Sládek, Marián: Reflexia vzťahu vedy a viery na podklade encykliky Fides et ratio Jána Pavla II.
11. Pálka, Rastislav: Vzájomný vzťah človek – priestor
10. Máliková, Magdaléna: Snívajme očami filozofov
9. Lipták, Michal: Fenomenológia umenia : úvahy nad niektorými aspektmi estetickej koncepcie Romana Ingardena
8. Leitnerová, Mária: Vybrané témy stredovekej estetiky na podklade sporu medzi opátom Sugerom a Bernardom z Clairvaux
7. Kšiňanová, Jana: Filozofické aspekty v mystike sv. Jána z Kríža
6. Hrušovský, Rastislav: Nietzscheho nadčlovek
5. Dudášová, Daniela: Descartovo metodické pochybovanie a problémy, ktoré s ním vznikli
4. Černoková, Magdaléna: Intuícia - počuté nepovedaného a videné nenapísaného
3. Černáková, Mária: Gnóza a jej motívy u Platóna a v kresťanstve
2. Blažková, Barbora: Problém zla
1. Berdisová, Lucia: Právne implikácie filozofie Ludwiga Wittgensteina‹‹ späť