HomeStudiumPráceDizertácie
Home | Contact | Print | SK | EN |
Dizertačné práce v odbore Systematická filozofia od roku 1999

Rok 2018

41. Cibira Peter: Svet ako domov v kontexte filozofického a biblického myslenia

Rok 2017

41. Monika Benkoová: Loving and Being Loved: A Contribution to Phenomenology of Love.
40. Marek Krcha: Dôvera a nedôvera v dobro v človeku v dielach vybraných filozofov východu a západu

Rok 2016

39. Mgr. Michaela Rušinová: Perception and Concept – the analysis of their relation within experiential content.
38. Mgr. Juraj Dragašek: Vzťah filozofie a teológie v chápaní Jana Husa.

Rok 2015

37. Mgr. Lukáš Procháska: "Metaforické myslenie a úloha metafory v explanácii povahy mysle človeka"
36. Mgr. Marek Drimaj: "Duša a smrteľnosť v antickej filozofii"

Rok 2014

35. Mgr. Milan Vrbovský: "Antisemitizmus ako archtypálny predsudok"
34. Mgr. Zuzana Blažeková: "Porozumenie slobody na základe vzťahu človek - človek, človek - Boh"

Rok 2013

33. Mgr. Michal Lipták: Fenomenológia a umenie: Fenomenologická analýza možností umeleckej kritiky
32. PhDr. Tomáš Kříž: Filozofické aspekty globalizácie a multikulturalizmu v kontexte koexistencie kultúr

Rok 2012

31. Mgr. Petra Hroncová: Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela
30. Mgr. Ing. Michal Kutáš: Mala by byť epistemológia naturalizovaná?
29. Mgr. Jaroslav Šajgalík: Štruktúry harmónie a chaosu v prírode a v kultúre
28. Mgr. Vladimíra Vitálošová: Teória rečových aktov a skúmanie používania jazyka s možnými negatívnymi konzekvenciami

Rok 2011

27. Mgr. Ing. Jana Baginová: Smrť epistemológie?
26. Mgr. Bc. Michal Zvarík: Predsudok vo fenomenológii každodennosti. Štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera

Rok 2010

25. Mgr. Mgr. Jozef Kovalčik: Vysoká a populárna kultúra. Diskurzívna analýza vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou
24. Mgr. Ján Matejka: Pravda a dialóg
23. Mgr. Michal Žitňanský: Systematické premeny filozofie slobody a etickej zodpovednosti vo vybraných konceptoch západného myslenia
22. Mgr. Jana Trajtelová: Vzdialenosť a blízkosť mystiky (Fenomenologická štúdia fundamentálnych pohybov v mystike západnej tradície
21. Mgr. Juraj Šúst: Kritika liberálnej tolerancie
20. Mgr. Svetozár Korec: Človek v čínskej a európskej filozofii (Mystická autoterapia ľudského živočícha)
19. Mgr. Daniela Hrušovská: Problém existenciálnej Ontológie v 20. Storočí a jej perspektívy

Rok 2007

18. Mgr. Zuzana Žilová:
Chápanie slobody v konzumnej spoločnosti na pozadí dialogicko-personalistickej filozofie
17. Mgr. Juraj Lauko: Problém vzťahu jednotlivec - spoločnosť v sociálno-politickej filozofii J. Maritaina
16. Mgr. Renáta Kišoňová: Súčasné podoby evolučnej ontológie

Rok 2006

15. Mgr. Peter Rusnák: Pojem pravdy vo filozofii P.A. Florenského
14. Mgr. Andrej Rajský: Imaginizmus ako cesta vedúca k hlbšiemu porozumeniu osoby u Luigiho Stefaniniho ďalších súčasných personalistov
13. Mgr. Ivana Novotná: Antropologický a etický rozmer ľudskej lásky v diele E. Lévinasa, M. Schelera a K. Wojtylu
12. Mgr. Anton Vydra: Tvorba ako prejav nádeje v nesmrteľnosť človeka

Rok 2005

11. Mgr. Sabína Gáliková Tolnaiová: K filozofickému problému výchovy na prahu 21. storočia alebo o "obrate k psychagógii" v súčasnej filozofii výchovy
10. ThDr. Pavol Farkaš: Filozoficko-spirituálny kontext Reči na vrchu.

Rok 2004

9. Mgr. Michal Chabada.: Cognitio intuitiva et abstractiva. Die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre von Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant
8. Mgr. Jana Hrašková: Hľadanie morálnej pravdy v dialógu na základe skúsenosti srdca vo filozoficko-etickom kontexte

Rok 2002

7. Mgr. RNDr. Adrián Reginald Slavkovský: Problém personálnosti Absolútna v kontexte medzináboženského  dialógu
6. Mgr. Oliver Brezinský: Duša a vedomie. Postavenie vedomia v rámci trojsúčasťového chápania človeka
5. Mgr. Miroslav Mandzela: Problém etiky ako problém jazyka
4. Mgr. Ladislav Tkáčik: Filozofia Emmanuela Lévinasa na pozadí dialogického personalizmu
3. Mgr. Matúš Porubjak: Zlo. Problém zla zo zreteľa počiatkov jeho formulácie medzi archaickým a klasickým obdobím gréckeho myslenia

Rok 2000

2. Mgr. Andrej Démuth: Existenciálne rozpoloženia a ich úloha pri poznávaní a sebapoznávaní človeka

Rok 1999

1. Mgr. Slavomír Gálik: Vedomie a osoba. Náčrt evolúcie vedomia v intenciách triadickej štruktúry človeka‹‹ späť