HomeAktivityPublikácie
Home | Contact | Print | SK | EN |
Publikačná činnosť členov Katedry filozofie FF TU

Súpis najdôležitejších publikačných výstupov interných zamestnancov Katedry filozofie FF TU za obdobie 2006 - 2011

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1.    DOLISTA, J.- FEBER., J.: Filozofická antropologie - 1. vyd. - České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. - 187 s. - ISBN 978-80-86708-37-9.
2.    DOLISTA, J.: Profesní etika - 1. vyd. - České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. - 188 s. - ISBN 978-80-86708-33-1.
3.    LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - 384 s. - ISBN 978-83-7490-358-5.
4.    TRAJTELOVÁ, J.: Vzdialenosť a blízkosť mystiky : fenomenologická štúdia fundamentálnych pohybov v tradičnej mystike západu. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011. - 228 s. - ISBN 978-83-7490-432-2.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1.    LETZ, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. I: Personalistické metafyziky - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006. - 358 s. - ISBN 978-80-224-0903-2.
2.    GÁLIKOVÁ, S.:  Psyché : od animálnych duchov k neurotransmiterom. - 1. vyd. - Bratislava: Veda,vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007. - 252 s. - ISBN 978-80-224-0950-6
3.    LETZ, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy . II: Novotomistické metafyziky. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. - 360 s. - ISBN 978-80-8082-114-2.
4.    LETZ, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy . III: Netomistické metafyziky. - 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2009. - 391 s. - ISBN 978-80-8082-259-0.
5.    DÉMUTH, A.: Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Pusté Úľany: SCHOLA PHILOSOPHICA, 2009 - 260 s. -  ISBN 978-80-969823-6-3.
6.    KIŠOŇOVÁ, R.: Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - 139 s. - ISBN 978-80-8082-379-5.

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeck monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1.    DOLISTA, J.:  Vybrané kapitoly z bioetiky. In: Studie z bioetiky III. - 1. vyd. - České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. - ISBN 978-80-7394-004-1. - S. 11-75.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
1.    VYDRA, A.: Pojem živelnosti u Merleau-Pontyho a Bachelarda.
In: Fenomenologie tělesnosti. - Praha : FILOSOFIA, 2011. - ISBN 978-80-7007-350-6. - ISSN 0015-1831. - S. 143-155.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
1.    KIŠOŇOVÁ, R.: Terapia filozofiou v stredoveku : (zopár vybraných aspektov). In: Filozofia ako terapia.- Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-429-7. - S. 43-    65.
2.    LETZ, J.: Fundamentálny zástoj svedomia v ľudskej osobnosti. In: Interdisciplinarita svedomia. - Trnava: Dobrá kniha, 2009. - ISBN 978-80-7141-665-4. - S. 72-97.
3.    DÉMUTH, A.: Kant a argumenty o Bohu. In: Boh a racionalita. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010.- ISBN 978-80-969823-8-7. - S. 37-60.
4.    DÉMUTH, A.: Filozofické aspekty psychoterapie. In: Filozofia ako terapia. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-429-7. - S. 145-166.
5.    TRAJTELOVÁ, J.: Filozofia ako terapia videnia. Poznámky k vybraným aspektom Husserlovej fenomenológie, k jej možnostiam a vplyvom na ďalší vývoj filozofického myslenia. In: Filozofia ako terapia. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-429-7. - S. 93-119.
6.    LETZ, J.: Sloboda porozumená na báze interpersonálnej a interpersonalitnej koaktivity. In: K vybraným otázkam slobody. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8082-463-1. - S. 72-119.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6590.pdf
7.    VYDRA, A.: Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda.. In: Subjektivita / intersubjektivita. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. - ISBN 978-80-970494-2-3. - S. 173-190.
8.    KIŠOŇOVÁ, R.: Filozofia ako fundamentálna ontológia : Čím je filozofia podľa Heideggera? In: Cestami Heideggerovho myslenia. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011. - ISBN 978-80-89488-02-5. - S. 220-235.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6615.pdf
9.    DÉMUTH, A.: Fenomén naladenosti ako netematizované porozumenie sebe i svetu / In: Cestami Heideggerovho myslenia. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011. - ISBN 978-80-89488-02-5. - S. 149-163, [1,05 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6614.pdf

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
1.    GÁLIKOVÁ, S.: Úvod do filozofie vedomia. Trnava: FF TU, 2009. – 128 s. - ISBN: 978-80-8082-286-6.
2.    GÁLIKOVÁ, S.: Úvod do kognitívnej vedy I. Trnava: FF TU, 2009. – 88 s. - ISBN: 978-80-8082-260-6.
3.    VYDRA, A.: Akademické písanie : ako vzniká filozofický text. - [1. vyd.]. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - 191 s. - ISBN 978-80-8082-380-1.
4.    LETZ, J.: Filozofická antropológia : príspevok ku kreačno-evolučnému porozumeniu človeka / Ján Letz. - 2. dopl. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - 176 s. - ISBN 978-80-8082-498-3.. - Spôsob prístupu: http://fff.truni.sk/userdata/publications/letz_antropologia.pdf

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách.
1.    DÉMUTH, A.: Etika nemeckého idealizmu ako výraz reakcie na Kantovu deontologickú etiku. In Remišová, A. (ed): Dejiny etického myslenia. Bratislava: KALLIGRAM, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0.- S. 352-363.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
1.    LETZ, J.: Filozof-revolucionár. K storočnici Emmanuela Mouniera. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 2006, roč. 61, č. 2, s. 146-156.
2.    VYDRA, A.: Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii = From Applied Rationalism to Applied Phenomenology : nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda = The New Scientific Pedagogy of Gaston Bachelard. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 8 (2009), s. 793-803.
3.    GÁLIKOVÁ, S.: : Metafora v kognitívnovednom modelovaní = METAPHOR IN MODELS OF COGNITIVE SCIENCE: Metaphor. Literal. Truth. Reference. Psychophysical. Language. Real / Silvia Gáliková. In: World Literature Studies : kognitívne vedy a literatúra. - ISSN 1337-9275. - Vol. 3, 3 (2011), s. 28-40.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
1.    GÁLIKOVÁ, S.: Outline of a General Ontology for Consciousness Research. In: E-logos, vol. 1, č.1, s.76-90. Praha: IF Press, 2008, ISSN 1211-0442.
2.    DOLISTA, J.: Ze života a díla prof. Ing. Jána Letza, Ph.D., in: Auspicia ,  2007, č. 2, s. 6-8. ISSN 1214-4967.
3.    DOLISTA, J.:  Etyczne presłanie Tomasza G. Masaryka, in: Slavia Occicedentalis 64 / 2007, s. 205-211. ISBN 978-83-7063-526-9; ISSN 0081-0002.
4.    SLAVKOVSKÝ, R. A.: The Meaning of Meaning: Logical-rational and Holistic-spiritual Approach. In:Angelicum. Periodicum Trimestre Pontificiae Studiorum Universitatis a Sancto Thoma Aquinate in Urbe, Vol. 86, 2009, Fasc. 1, ISSN 1123-5772, s. 241-248.
5.    LETZ, J.: The Slovak Personalism in 20th and 21th Century. In: Roczniki Teologiczne, 2009, z.10.
6.    DÉMUTH, A.: The Problem of Docta ignorantia as a Intellectual Modesty by Nicholas of Cusa. in: Paidagogos. roč. 2009, č. 2. ISSN: 1213-3809. dostupné na: http.//paidagogos.net.
7.    LETZ, J.: Personalizmus Ladislava Hanusa. In: Česko-slovenská revue Zrcadlení/Zrkadlenie (Praha), roč. 4, 2007, č. 1, s. 29-37.
8.    DÉMUTH, A.: Respect for Reason as a Reason of Law and Morality in the World Some Anottation to Kant´s Conception of Worldcitizenship. In: Kaygi. - ISSN 1303-4251. - Number 16, Spring (2011), s. 53-59.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6844.pdf

AEC Vedecké práce v zahr. recenz. vedeckých zborníkoch, monografiách (nekonf.)
1.    SLAVKOVSKÝ, R.: Credit Cards of the Holy and Dirty Money of Faith : Shapes of Religion in Contemporary Society. In: Dreaming Our Neighbour: The Shoa and the Utopiae of Yesterday. - Warszawa: BGÖI & WSCF-CESR, 2006. - ISBN 963-86946-3-7. - S. 121-131.
2.    DÉMUTH, A.: Heidegger and shadows of Kierkegaard’s thinking. In: Králik, R. (ed): Kierkegaard and Great Philosophers. Acta Kierkegaardiana 2, Barcelona, Mexico City, 2007, ISBN 978-970-95753-0-9, pp. 247-254.
3.    LETZ, J.: Stacionárno-dynamický verzus evolučno-dynamický koncept ľudskej prirodzenosti. Alebo oba v koexistencii? In: JABŮREK, M. (ed.): Jednota a mnohost.  Brno : CDK, 2008, s. 334 – 346. ISBN 978-80-7325-165-9.
4.    GÁLIKOVÁ, S.: Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?). In: Struny mysli. Ostrava, Montanex, 2009, s. 167-174, ISBN 978-80-7225-302-9.
5.    DÉMUTH, A.: Videnie ako viera a rozumenie. In Petrů, M. et al.: Struny mysli, Ostrava: Montanex, 2009, ISBN: 978-80-7225-302-9,  s. 132-138.
6.    SLAVKOVSKÝ, A.: Autoreferencia v logike a v živote. In Petrů, M. et al.: Struny mysli, Ostrava : Montanex, 2009, ISBN: 978-80-7225-302-9,  s. 207-214.
7.    LETZ, J.: Koncepcia pneumatického človeka. In: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. - ISBN 978-80-7325-248-9. - S. 149-162.. - Spôsob prístupu:http://ukftp.truni.sk/epc/7435.pdf

AED Vedecké práce v dom. recenz. vedeckých zborníkoch, monografiách
1.    VYDRA, A.: K Marionovmu prekonaniu nihilizmu vo filozofii. In: Náboženstvo a nihilizmus. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2010. - ISBN 978-80-970494-0-9. - S. 193-206.
2.    TRAJTELOVÁ, J.: Vpád Boha do fenomenológie? O možnostiach a hraniciach fenomenológie v rámci diskusie tzv. "teologického obratu". In: Náboženstvo a nihilizmus. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2010. - ISBN 978-80-970494-0-9. - S. 93-108.
3.    KIŠOŇOVÁ, R.: K porozumeniu slobody v evolučnej ontológii. In: Porozumenie slobody. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-356-6. - S. 85-105.
4.    KIŠOŇOVÁ, R.: Základné slobody a ich špeciálny status. In:K vybraným otázkam slobody . - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8082-463-1. - S. 11-26.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6591.pdf
5.    VYDRA, A.: Intersubjektivita vertikálnej skúsenosti u Bachelarda. In: Identita - Diferencia. - [Bratislava] : SFZ pri SAV, 2010. - ISBN 978-80-970303-1-5. - S. 424-430.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
1.    DÉMUTH, A.: Darwinizmus – teória odontologizovania subjektu. In: Člověk – příroda – kultura. Človek – príroda – kultúra. Brno: Masarykova univerzita 2005, ISBN 80-210-3757-1, s. 124-130.
2.    DÉMUTH, A.: Ako vyzerá farebný svet iných bytostí? In: Šikl, R. et al (eds): Kognice 2006. Praha: PÚ AV ČR 2006, ISBN 80-86174-10-7, s. 34-37.
3.    DÉMUTH, A.: Altruizmus, prosociálnosť a afiliácia ako vedľajší produkt egoizmu. In: Záškodná, H. (ed): Afiliace 2006, webová konference ZSF JU, České Budějovice 2006, ISBN 978-80-7040-962-6, http://conferences.jcu.cz/affiliation2006/Articles/demuth
4.    DÉMUTH, A.: Skúsenosť, zážitok a prežívanie v novovekej filozofii In: Kirchner, J., Louká, O. (ed): Prožitek – zážitek –zkušenost. Sborník příspevkú z mezinárodní konference konané v dnech 21.23.4.2006 v Ostrově., UJEP a APSČR, Ústí nad Labem, 2007, ISBN: 978-807044-849-6, s. 15- www.ujep.cz
5.    DÉMUTH, A.: Gény, memy a osobnosť. In: Blažek, V., Budil, I.T. (eds): Dědičnost, osobnost, společnost. Katedra antropologie, Filosofická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, Plzeň 2007, ISBN: 978-80-    87025-16-1, s. 52-56.
6.    DOLISTA, J.: Sebevražda jako filozoficko – etický problém, In: Člověk ve stínu svého konce. Studia II 2007, s. 47-53. ISBN 978-80-86708-34-8.
7.    DÉMUTH, A.: Intuícia ako zamlčaný algoritmus riešenia. In: KOGNICE 2008. recenzovaný sborník IV. ročníku konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové 18.9. a 19.9.2008. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. - ISBN 978-80-7041-023-3. - S. 219-225.
8.    GÁLIKOVÁ, S.:  Mind Reading (?). In: KOGNICE 2008, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s.78-84, ISBN 978-80-7041-023-3.
9.    DÉMUTH, A.: Zrodenie subjektu z obrazu zrkadla. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009.
10.    GÁLIKOVÁ, S.: Svet za zrkadlom. In: Kognice a umělý život, Slezská Univerzita v Opavě, Opava, 2009, s.83-88, ISBN 978-80-7248-516-1.
11.    DÉMUTH, A.: Poznanie ako výpočet?. In: KOGNICE 2009. recenzovaný sborník V. ročníku konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové 14.9. a 15.9.2008. - 1. vyd. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7041-911-3. - S. 138-145.
12.    GÁLIKOVÁ, S.: Koncept kognitívnej vedy a jeho aplikácie v psychiatrii .In: Společně na cestě k moderní psychiatrii. - Brno : Tribun EU, 2011. - ISBN 978-80-263-0039-7. - S. 22-25.
13.    KIŠOŇOVÁ, R.: The Idea of Deweyan participatory democracy in contemporary culture. In:Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik . - Bursa : Uludag University, 2010. - ISBN 978-975-8149-42-1. - S. 161-168.


Súpis najdôležitejších publikačných výstupov doktorandov Katedry filozofie FF TU za obdobie 2006 – 2011

1.    AAA ZVARÍK, M.: Predsudok vo fenomenológii každodennosti : štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011. - 157 s. - ISBN 978-83-7490-431-5.
2.    ABC  HRONCOVÁ, P:  Vzájomné presahovanie telesnosti sveta a telesnosti tela ako otvorenosť pre vnímanie. In: Fenomenologie tělesnosti. - Praha : FILOSOFIA, 2011. - ISBN 978-80-7007-350-6. - ISSN 0015-1831. - S. 129-142, [1,05 AH].
3.    ABD  HRONCOVÁ, P.: Terapeutický aspekt filozofie ako výsledok prekonania bariéry medzi teóriou a praxou : (Vyrovnanie sa s paradoxnosťou filozofie ako terapie a efektívnosť životnej filozofie).In: Filozofia ako terapia. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-429-7.
4.    ABD  ZVARÍK, M.: Filozofia ako terapia politického spoločenstva. In: Filozofia ako terapia. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-429-7. - s. 219-241.
5.    ABD  ZVARÍK, M.: Zmysel predsudku u raného Heideggera. In: Cestami Heideggerovho myslenia. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2011. - ISBN978-80-89488-02-5. - S. 132-148, [1,17 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6613.pdf
6.    ADD  VYDRA, A.: Text ako nekropola (krátka esej o fenomenológii písania). In Filozofia. ISSN 0046- 385X, 2006, roč. 61, č. 2, s. 53-55.
7.    ADD  LIPTÁK, M.: K fenomenológii umenia a k jej aplikácii na konceptuálne umenie = On the Phenomenology of Art and Its Application on Conceptual Art. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 66, č. 5 (2011), s. 497-501.
8.    ADD  LIPTÁK, M:  Raný Merleau-Ponty v diskusii s naturalizmom a psychológiou = Early Merleau-Ponty: Discussing Naturalism and Psychology. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 66, č. 9 (2011), s. 935-943.
9.    ADC  RUSNÁK, P.: Проблемa Lebenswelt в современнoй философии. In: Философское образование, č. 15, 2006, Москва, s. 62 – 67.
10.    ADE  RUSNÁK, P.: The Problem of Time in Heidegger´s Philosophy and in Modern Personalism. In: Философия и будущее цивилизации. Том 2. Москва: Современные тетради, 2005, s. 720.
11.    ADE  RUSNÁK, P.: Темпоральность в работе раннего Хайдеггера и её восприятьие в современной феноменологической философии. In: Институт исследований природы времени. Москва: MGU     (Moscow State University), 2006; http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/rusnak_temporalnost.htm, 14. 05. 2006.
12.    ADE  ŠAJGALÍK, J.: Hudobná komunikácia. In: Humanum. - ISSN 1898-8431. - Roč. 2, č. 5 (2010), s. 81-91.
13.    ADF  HRONCOVÁ, P.: Rozvíjanie problému telesnosti : Merleau-Ponty, Patočka a Barbaras. In: Ostium. -ISSN 1336-6556. - Roč. 6, č. 1 (2010), 8 s.
14.    AEC  KRAMÁR, R.:  Filozofické predpoklady deflačných teórií pravdy. In: Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-83-7490-443-8. - S. 38-52.
15.    AEC  VRBOVSKÝ, M.: Mytológia a jazyk antisemitizmu. In: Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-83-7490-443-8. - S. 25-37, [0,79 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7422.pdf
16.    AEC  HRONCOVÁ, P.: Fenomenologická cesta k skúmaniu tela. In: Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-83-7490-443-8. - S. 9-24, [0,99 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7421.pdf
17.    AED  VITÁLOŠOVÁ, V.: Čaro a pád logického atomizmu. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 2. URL: . ISSN 1336-6556.
18.    AED  ZVARÍK, M.: Hannah Arendtová – profil mysliteľky. In: Ostium, Roč. 5, 2009, č.4, URL:, ISSN 1336-6556.
19.    AED  MÉSZÁROS, R.: Myseľ a mozog. Je problém mysle a tela riešiteľný? In: MRÁZ, M. (ed.) : Memoria Tyrnaviae 3. Zborník príspevkov z konferencie, akadémie a seminárov na FFTU pri príležitosti 370. výročia založenia TU. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80-8082-092-9, s. 135-140.
20.    AED  VYDRA, M.: Kto je jedinec? in: Démuth, A. (ed): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany: Schola philosophica 2006, s. 82-89, ISBN: 80-969487-0-9.
21.    AED  ŽITŇANSKÝ, M.: Ticho a mlčanie v kontexte Kierkegaardovej tvorby. in: Démuth, A. (ed): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany: Schola philosophica 2006, s. 98-105, ISBN: 80-969487-0- 9.
22.    AED  KIŠOŇOVÁ, R.: Zvodcov denník alebo Kierkegaardov vzťah k žene. in: Démuth, A. (ed): Postskriptum ku Kierkegaardovi. Pusté Úľany: Schola philosophica 2006, s. 106-110, ISBN: 80-969487- 0-9.
23.    AED  TRAJTELOVÁ, J.: Ludwig Wittgenstein v diskurze filozofie náboženstva. In: KIŠOŇOVÁ,R.- VITÁLOŠOVÁ, V., DÉMUTH, A. (eds.): Wittgensteinovské skúmania. Pusté Úľany: Schola philosophica,     2008,  s.53-69, ISBN 978-80-969823-5-6.
24.    AED  VITÁLOŠOVÁ, V.: Vybrané problémy logického atomizmu. In: KIŠOŇOVÁ,R.-VITÁLOŠOVÁ, V., DÉMUTH, A. (eds.): Wittgensteinovské skúmania. Pusté Úľany: Schola philosophica, 2008, ISBN 978-80- 969823-5-6, s.38-46.
25.    AED  KRAMÁR, R.: Mysle druhých- filozofia povrchov. Ostium, 5.roč., 2009, č.2. URL:, ISSN 1336-6556.
26.    AED  HRONCOVÁ, P.: Fenomenológia dotyku. In: Ostium, roč. 5, 2009, č. 2. URL:,. ISSN 1336-6556.
27.    AED  ZVARÍK, M.: Je identita ohrozením politiky? Ku konvergencii plurality a identity. in: Hrehová, H. (ed.): Transformácie identity človeka v slovenskej spoločnosti. Trnava: FF TU 2009, ISBN: 978-80-8082-187-6, s. 68-75.
28.    AED  ČANIGA, B.: Religiózna identita na Slovensku a v stredoeurópskom regióne po roku 1990. in: Hrehová, H. (ed.): Transformácie identity človeka v slovenskej spoločnosti. Trnava: FF TU 2009, ISBN: 978-80-8082-187-6,  s. 95-104.
29.    AED  TRAJTELOVÁ, J.: Volanie po otvorenosti. Cesty k inakosti. In: Démuth, A. – Slavkovský, A. (eds.): Acta Philosophica Tyrnaviensia 16. Filozofia ako terapia (dejinné pohľady). Trnava: Filozofická fakulta TU, 2009, s. 72-88, ISBN 978-80-8082-225-5.
30.    AED  KUTÁŠ: Problém racionálneho uchopovania slobody. In: Porozumenie slobody. - Trnava :Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-356-6. - S. 154-169.
31.    AED  KUTÁŠ, M.: Kultúrna evolúcia a ľudská sloboda.
In: K vybraným otázkam slobody. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8082-463-1. - S. 53-71.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/6592.pdf
32. AFC  ZVARÍK, M.: Structure of Prejudice and Discrimination in the Phenomenology of Alfred Schutz. In: Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik. - Bursa : Uludag University, 2010. - ISBN 978-975-8149-42-1. - S. 74-81
33.    AFC  ČANIGA, B.: Human Rights and the Voice of Human Conscience. In: Prawa człowieka i świat wartości. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - ISBN 978-83-7072-723-9. - S. 273-284.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/7446.pdf
34.    AFD  ŠAJGALÍK, J.: Chaos a efektivita : kreativita a predstavivosť vynárujúce sa z chaosu. In: Filozofia v kontexte súčasného myslenia. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. - ISBN 978-80-8105-327-6. - S. 98-105.
35.    AFD  KRAMÁR, R.: Deflačné teórie pravdy a problém nositeľov pravdivosti. In: Filozofia v kontexte súčasného myslenia. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. - ISBN 978-80-8105-327-6. - S. 15-20.
36.    AFD  ZVARÍK, M.: Predsudok, normalita a intersubjektívny konflikt vo fenomenológii Alfreda Schütza. In: Identita - Diferencia. - [Bratislava] : SFZ pri SAV, 2010. - ISBN 978-80-970303-1-5. - S. 393-398.‹‹ späť