HomeAktivityVeda
Home | Contact | Print | SK | EN |
Vedeckovýskumná činnosť


Vo vedeckovýskumnej práci sa katedra dlhodobo v minulosti zameriavala najmä na vybrané problémy filozofického personalizmu (chápanie osoby, personálna identita, personálna a kultúrna sebaidentifikácia, ...), ktoré riešila v rámci ôsmich inštitucionálnych úloh a grantovej úlohy VEGA č. 1/0453/03 Dejiny a aktuálne otázky filozofického personalizmu.

V poslednom období pracovníci katedry úspešne riešili granty:
VEGA č. 1/0299/08 Porozumenie slobody v súčasnej kultúre (zodp. riešiteľ - Letz, Ján, prof.) 
VEGA č. 1/0691/08 Filozofia ako terapia (zodp. riešiteľ - Andrej Démuth, Mgr., PhD.)  
VEGA č. 1/0258/11 Problém identity osobnosti v súčasnej spoločnosti (zodp. riešiteľ - Dolista Josef, prof.), ako i viacero inštitucionálnych či individuálnych projektov:
Mesto Trnava: Cyklus prednášok hosťujúcich profesorov k 375.výročiu založenia TU (Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.)
Mesto Trnava: Vivat, crescat, floretat Universitas Tyrnaviensis (Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.)
Mesto Trnava: História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite (Mgr. Renáta Kišoňová)


V súčasnosti na katedre riešime projekty

Grant VEGA č. 1/0272/13 Interpersonalita, normativita, generativita: fenomenologický výskum (Mgr. Anton Vydra, PhD.)

Grant KEGA č. 015TTU-4/2015
Fenomenológia kapucínskej architektúry a kultúrne dejiny Slovenska (Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.)
Grant KEGA č. 013TTU-4/2013 Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777) (Mgr. Katarína Karabová, PhD., Doc. Mgr. Andrej Démuth, PhD.)