HomeStudiumPhD. dejiny filozofieTémy PhD
Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odboroch Dejiny filozofie a Systematická filozofia so začiatkom štúdia v akademickom roku 2019/2020Dejiny filozofie

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.

1. Pochopení Ruska v pojetí T. G. Masaryka. Filozofické konceptuální rozdílnosti Ruska a Evropy
2. Fenomén kultury v díle Jana Patočky
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

1. Teoretické a metodologické metamorfózy skúmania ľudskej mysle v dejinách filozofie
2. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

1. Otázka krásy v škótskom osvietenstve
2. Kant a problém súdnosti
3. Premeny pojmu vedenie v dejinách filozofie
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.


1. Popieranie „ja“ alebo deegoizácia kultúry. Diskusie o „ja“ v starovekej indickej filozofii a v súčasnom myslení
2. Vývoj chápania vzťahu času a večnosti v dejinách filozofie
3. Koncepcie rozvoja človeka v dielach východných filozofov
4. Téma po dohode s doktorandom


doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.


1. Peter F. Strawson a jeho antropológia
2. John R. Searle a jeho vysvetlenie subjektívnej intencionálnej skúsenosti
3. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

1. Ranné myslenie E. Levinasa
2. Fenomenológia architektúry v 20. storočí
3. „Slabá“ filozofická teológia J. D. Caputa
4. Téma po vzájomnej dohodeSystematická filozofia

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.

1. Filozoficko - teologický koncept slobody v poňatí Karla Rahnera
2. Mezináboženský dialóg v poňatí H. Künga. Filozofické koncepty
3. Filozofické skúmanie teórie zodpovednosti Hansa Jonasa a jeho pochopenie etiky
4. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

1. Ľudská psychika z pohľadu súčasnej kognitívnej vedy
2. Aktuálne špecifiká filozofického skúmania vnútorného sveta človeka
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

1. Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti
2. Kognitívne aspekty emocionality
3. Kognitívne-sémantická analýza pojmu krása
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.

1. Paradoxy vedomia
2. Ontologický status matematických objektov
3. Paradoxy, postformálne myslenie a múdrosť
4. Téma po dohode s doktorandom


doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.

1. Povaha ľudského ja z filozofickej perspektívy
2. Súčasné diskusie o ľudskej slobode
3. Premeny ateizmu
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.


1. Pozornosť a modlitba. Fenomenologická analýza
2. Fenomenológia priestoru a ticha
3. Hermeneutika kultúrnej krajiny.
4. Téma po vzájomnej dohode s doktorandom
‹‹ späť