HomeStudiumBc filozofia
Home | Contact | Print | SK | EN |
Bakalársky študijný program Filozofia


Bakalársky študijný program filozofie je tvorený základným šesťsemestrálnym dejinným kurzom filozofie a nosnými filozofickými disciplínami (filozofická propedeutika, úvod do filozofie, logika, teória poznania (epistemológia), ontológia a metafyzika, filozofická antropológia, sociálna filozofia, etika, osobitne filozofická etika), so základmi rétoriky (slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii) a klasickej filológie (gréčtina, latinčina) tak, aby poslucháčovi umožnil nadobudnúť základné znalosti z filozofie, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Dôležitou súčasťou štúdia je odborná práca s relevantnými textami, ktorá je osobitou časťou nosných predmetov vo forme pridružených textových seminárov. Štúdium je doplnené povinne voliteľnými a výberovými predmetmi, ktoré umožňujú študentovi užšiu špecializáciu, prípadne prehĺbenie znalostí v jednotlivých oblastiach dejín filozofie alebo v disciplínach systematickej filozofie.

Štruktúra študijného programu a informačné listyOrganizácia štúdia

Štúdium v študijnom programe je založené na kreditovom systéme štúdia. Štúdium je organizované dennou alebo externou formou, prezenčnoualebo dištančnou metódou. Súčasťou štúdia je absolvovanie predmetov (v predpísanom množstve a forme), obhajoba bakalárskej práce a vykonanie štátnych bakalárskych skúšok.Profil absolventa jednoodborového štúdia filozofie

Absolvent jednoodborového bakalárskeho štúdia odboru FILOZOFIA má vedomosti zodpovedajúce základnej problematike filozofie pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, a to najmä v oblasti základných filozofických disciplín. Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný najmä:
— orientovať sa v hlavných filozofických systémoch, školách, smeroch, prúdoch, problémoch a postavách v dejinách filozofie, od staroveku až po súčasnosť,
— ovládať základný pojmový a kategoriálny aparát filozofie,
— špecifikovať konkrétny praktický problém a sformulovať ho ako filozof,
— uviesť a objasniť štandardne používané elementárne postupy a metódy riešenia teoretických problémov (logika, metodológia vedy).
— prispôsobiť a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému,
— samostatne formulovať a analyzovať problémy a kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.


Uplatnenie absolventa

Rozsah a hĺbka vedomostí absolventov dávajú predpoklad pre ich ďalšie štúdium v odbore (2. stupeň - Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov, pokiaľ to umožňujú ich študijné programy. Absolventi sú taktiež pripravení vykonávať povolania vo vládnych a mimovládnych inštitúciách, v organizáciách tretieho sektora, vo vydavateľstvách, redakciách, v médiách.Prihláška na bakalársku prácu ››
Okruhy otázok a tézy na bakalárske štátne skúšky ››
Konzultantský posudok na bakalársku prácu ››
Oponentský posudok na bakalársku prácu ››

Nové Výnos MŠ SR o obale a titulnom liste záverečných prác · viac ››
Smernica rektora TU o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác ››
Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela ››
Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia ››
Vzor formulára zadania záverečnej práce ››

 
‹‹ späť