HomeStudiumMgr. filozofia
Home | Contact | Print | SK | EN |
Magisterský študijný program Filozofia


Magisterský program filozofie je tvorený štvorsemestrálnym kurzom filozofických disciplín so zameraním na nadobudnutie nových teoretických a praktických poznatkov v špeciálnych oblastiach filozofie (filozofia dejín, filozofia transcendencie, filozofia kultúry, metodológia vedy, filozofia mysle, aktuálne problémy súčasnej filozofie, filozofická axiológia a sociálna etika). Osobitosťou tohto stupňa filozofického vzdelávania je veľký dôraz na prehĺbenie vybraných dejinných prúdov a škôl formou voliteľných prednášok (fenomenológia, hermeneutika, existencializmus, náboženská filozofia, analytická filozofia, dejiny slovenskej a českej filozofie a pod.), ktoré umožnia absolventovi relatívne vysoký stupeň jeho špecializácie a uplatnenia v teoretickom i praktickom riešení problémov.

Štruktúra študijného programu a informačné listy

Organizácia štúdia

Štúdium v študijnom programe je založené na kreditovom systéme štúdia. Štúdium je organizované dennou formou, prezenčnou metódou. Súčasťou štúdia je absolvovanie predmetov (v predpísanom množstve a forme), obhajoba diplomovej práce a vykonanie štátnych skúšok.

 

Profil absolventa jednoodborového štúdia filozofie

Absolventi jednoodborového magisterského štúdia odboru Filozofia získavajú vysoko komplexné vzdelanie opierajúce sa o najnovšie poznatky v oblasti filozofie a jej špeciálnych disciplín.
Absolvent magisterského štúdia je schopný najmä:
— komplexne zvládať pojmový a kategoriálny aparát filozofie,
— samostatne pracovať s prameňmi a interpretovať a analyzovať filozofické texty,
— samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie,
— interdisciplinárne spolupracovať pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov.


Uplatnenie absolventa

Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu filozofie v 3. stupni - PhD. štúdia v odboroch: Systematická filozofia alebo Dejiny filozofie (prípadne odboru Logika a metodológia vedy), vyučovať filozofiu alebo vykonávať povolania vo vládnych a mimovládne humanitne orientovaných inštitúciách (kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia), v inštitúciách zaoberajúcich sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vo vydavateľstvách odbornej (spoločenskovednej) literatúry, v médiách...Prihláška na diplomovú  prácu ››
Okruhy otázok a tézy na magisterské štátne skúšky ›› 
Konzultantský posudok na diplomovú prácu ››
Oponentský posudok na diplomovú prácu ››

Nové Výnos MŠ SR o obale a titulnom liste záverečných prác · viac ››
Smernica rektora TU o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác ››
Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela ››
Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia ››
Vzor formulára zadania záverečnej práce ››


‹‹ späť