[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno


Súťaž o najlepšiu filozofickú esej

pre študentov gymnázií

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ SCHOLA PHILOSOPHICA vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej na tému: 

Prečo študovať filozofiu vo vedomostnej spoločnosti? 
(Filozofické aspekty informačnej doby - znamená viac informácii lepšie poznanie? znamenajú rýchlejšie elektronické média viac času? aká je úloha filozofie v súčasnej spoločnosti?)

Podmienky súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec, alebo kolektív autorov študujúci na verejných alebo súkromných gymnáziách so sídlom v SR. Kolektív autorov môže mať max. 3 členov. Jedným z členov kolektívu autorov môže byť odborný gestor, ktorého úloha spočíva v pomoci s formálnymi náležitosťami práce podľa normy ISO 690. Vek účastníkov súťaže nesmie prekročiť 20 rokov, výnimkou je odborný gestor, ktorého vek nie je limitovaný.
Rozsah eseje by nemal prekročiť 1000 slov.

Zasielanie prác:
Zaslanie eseje na uvedenú tému do 28. februára 2013:
a) poštou (tlačenú verziu, resp. CD) na adresu: Katedra filozofie FF TU, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. 
b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ako prílohu v programe Microsoft Word alebo v pdf.) na adresu: filozof@truni.sk.
Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia eseje.
Autor/i spolu s esejou zašlú identifikačné údaje (meno, priezvisko, vek, adresu, e-mailovú adresu, názov školy). 
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí zašlú neúplné, nejednoznačné, alebo nečitateľné údaje.

Hodnotenie:
Splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže vyhodnotí porota zložená z odborníkov pod predsedníctvom vedúceho KF FF TU a predsedu OZ SCHOLA PHILOSOPHICA.
Porota bude hodnotiť odbornú (obsahovú), ale aj jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie bude zohľadňovať aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. Práce budú posudzované anonymne. Základné kritériá pre formálnu úpravu esejí sa nachádzajú na stránke www.ostium.sk v sekcii Pre autorov.
Porota vyhodnotí eseje do 30. marca 2013 a výsledky budú zverejnené na internetových stránkach http://fff.truni.sk/odborne-pracoviska-fakulty/katedra-filozofie/243.htm a www.ostium.sk.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť niektoré, alebo ani jedno ocenené miesto v prípade, ak úroveň esejí bude nízka a dohodne sa na tom nadpolovičná väčšina všetkých členov poroty.
Pre súťažiacich (jednotlivcov, resp. kolektívy), ktorých porota vyhlási na prvých troch miestach, sú pripravené nasledujúce ceny: týždňová stáž na KF FF TU v Trnave, knihy OZ SCHOLA PHILOSOPHICA a publikovanie víťazných prác v internetovom časopise pre humanitné vedy: Ostium‹‹ spať