Home | Contact | Print | SK | EN |
Návrhy tém na dizertačné práce v študijnom odbore klasická archeológia 2010/2011


Prof. Dr. Werner Jobst:
 1. Uctievanie Jova Optima Maxima v Noriku a Panónii
 2. Uctievanie Jova Optima Maxima v Panónii
 3. Rímske spony z Carnunta (1 stor. pred Kr. – 1. stor. po Kr.)
 4. Rímske spony z Carnunta (2.-3. stor. po Kr.)
 5. Neskororímske spony z Carnunta
 6. Náhrobky 14. légie z Mogontiaca a Carnunta
 7. Stavebná činnosť cisárov flaviovskej dynastie v Ríme
 8. Zobrazenia Jova Optima Maxima na rímskych minciach
 9. Prijatie rímskej kultúry a umenia na území Regnum Noricum

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.:
 1. Lekárstvo a liečiteľstvo v starovekej Itálii
 2. Textil a jeho výroba v egejskej dobe bronzovej
 3. Rozvoj obchodu a moreplavby vo východnom Stredomorí
___________________________________________________
Kultúrny a chronologický rozsah tém sa bude konzultovať s uchádzačmi.

Požiadavky na výber uchádzačov:

Ukončené magisterské štúdium s diplomom magistra v odbore klasická archeológia alebo v príbuznom odbore (archeológia, dejiny umenia, klasická filológia, história, architektúra). V prípade uchádzania sa o doktorandské štúdium z príbuzného odboru sa prihliada na tému magisterskej práce a celkové zameranie (pri histórii: staroveké dejiny; pri klasickej filológii: epigrafika a pod.).
Splnenie predpokladov uchádzača pre úspešné absolvovanie doktorandského štúdia a dobrého zvládnutia témy. Pripravenosť a spôsobilosť uchádzač preukazuje doterajšími publikovanými prácami, vystúpeniami a účasťou na vedeckých konferenciách a účasťou na domácich a zahraničných výskumoch. V prípade čerstvých absolventov sa vychádza z ich študijných výsledkov, angažovanosti a zmyslu pre tvorivosť.‹‹ späť