Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.

1) Téma z oblasti medzinárodných vzťahov po roku 1918 (po dohode so školiteľom)

Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

1) Uplatnenie šľachty v stoličnej správe (na príklade niektorej stolice)
2) Život vo vybranej stolici v 17. storočí podľa kongregačných protokolov
3) Obyvateľstvo Trnavy na základe rozboru testamentov (určité obdobie)
4) Téma po dohode so školiteľkou

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

1) Politické, hospodárske a sociálne aspekty slovenského vysťahovalectva v 19. a 20. Storočí
2) Osobnosti slovenských dejín (19. a 20. storočie)
3) Politické aspekty slovenského  exilu po r. 1945 a r. 1948 – východiská a paralely
4) Téma po dohode so školiteľkou

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

1) Dejiny vybraného kláštora v stredoveku
2) Ohraničovanie majetkov na Slovensku v stredoveku
3) Diplomatická analýza písomností vybraného hodnoverného miesta v 14. storočí
4) Nemecké osídlenie západného Slovenska v stredoveku
5) Štruktúra stredovekej spoločnosti vo vybranom meste (sociálna, zamestnanecká a národnostná stratifikácia) 
6) Historicko-geografická charakteristika vybraného územia (župy) v stredoveku (formovanie stredovekej kultúrnej krajiny)
7) Trenčianske panstvo
8) Osídlenie Malohontu v stredoveku
9) Osídlenie Novohradskej župy alebo jej časti v stredoveku;
10) Osídlenie Ostrihomskej župy v stredoveku
11) Osídlenie Tekovskej župy alebo jej časti v stredoveku
12) Téma po dohode so školiteľom

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

1) Tereziánske urbáre vybraných panstiev (analýza, porovnanie)
2) Náboženské pomery vo vybranom meste, prípadne regióne v novoveku
3) Hospodárske postavenie fár v novoveku
4) Ľudové školstvo na vybranom území v novoveku
5) Školstvo vo vybranom meste/oblasti v novoveku
6) Biografia významnej osobnosti v novoveku
7) Reformácia a rekatolizácia na vybranom území
8) Dejiny vybraného panstva v novoveku
9) Téma po dohode so školiteľkou

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.


1) Šľachta v Nitrianskej stolici v období stredoveku.
2) Šľachta v Trenčianskej stolici v období stredoveku.
3) Stredoveké dejiny vybraného šľachtického rodu (Podmanickovci, Lošonciovci atď).
4) Dejiny osídlenia vybraného regiónu (stolice) v stredoveku.
5) Dejiny vybraného hradného panstva v stredoveku.
6) Kláštor paulínov v Marianke.
7) Téma vybraná podľa dohody so školiteľom
‹‹ späť