Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odboroch dejiny filozofie a systematická filozofia so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018Dejiny filozofie

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.

1. Pochopení Ruska v pojetí T. G. Masaryka. Filozofické konceptuální rozdílnosti Ruska a Evropy.
2. Fenomén kultury v díle Jana Patočky.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

1. Teoretické a metodologické metamorfózy skúmania ľudskej mysle v dejinách filozofie
2. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

1. Otázka krásy v škótskom osvietenstve
2. Kant a problém súdnosti
3. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.


1. Popieranie „ja“ alebo deegoizácia kultúry. Diskusie o „ja“ v starovekej indickej filozofii a v súčasnom myslení
2. Vývoj chápania vzťahu času a večnosti v dejinách filozofie
3. Koncepcie rozvoja človeka v dielach východných filozofov
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.


1. Peter F. Strawson a jeho metafyzika človeka
2. John R. Searle a jeho vysvetlenie subjektívnej intencionálnej skúsenosti
3. Filozofia Tomáša Akvinského v súčasnej analytickej filozofii
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

1. Ranné myslenie E. Levinasa
2. Fenomenológia architektúry v 20. storočí
3. „Slabá“ filozofická teológia J. D. Caputa
4. Téma po vzájomnej dohodeSystematická filozofia

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD. PhD.

1. Filozoficko - teologický koncept slobody v poňatí Karla Rahnera
2. Mezináboženskýdialog v poňatí H. Künga. Filozofické koncepty.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

1. Ľudská psychika z pohľadu súčasnej kognitívnej vedy
2. Aktuálne špecifiká filozofického skúmania vnútorného sveta človeka.
3. Téma po vzájomnej dohode

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

1. Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti
2. Kognitívne aspekty emocionality.
3. Téma po vzájomnej dohode

doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD.

1. Od významu informácie k zmyslu života
2. Paradoxy vedomia
3. Ontologický status matematických objektov
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD.

1. Premeny pojmu morálnej zodpovednosti a slobody pod vplyvom kognitívnych vied
2. Vyhodnotenie súčasnej filozoficko-neurovedeckej diskusie o ľudskej slobode a determinizme
3. Súčasné pojmy Boha: tradičný kresťanský a iné
4. Téma po vzájomnej dohode

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.


1. Pozornosť a modlitba. Fenomenologická analýza
2. Fenomenológia priestoru a ticha
3. Terapeutické aspekty hermeneutiky
4. Téma po vzájomnej dohode
‹‹ späť