Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Obsah

Úvod (Ján Letz)

Niektoré významné koncepty slobody

Michal Chabada: Základné znaky vôle podľa Jána Dunsa Scota
Renáta Kišoňová: Sloboda vo filozofii Henriho Bergsona
Helena Hrehová: Koncept slobody v ruskej filozofii a v personalistickom poňatí Borisa Petroviča Vyšeslavceva
Ladislav Tkáčik: Emmanuel Levinas a myslenie slobody
Štefan Šrobár: Chápanie slobody podľa Karla Rahnera a Johanna Baptistu Metza
Ján Letz: Transcendentálno–filozofický koncept slobody podľa Hermanna Kringsa — Komparácia s Emerichom Corethom
Josef Dolista: Milost a svoboda v pojetí Gisberta Greshaka

Z aktuálnych problémov a paradoxov slobody

Róbert sarka: Ľudská sloboda medzi animalizmom a posthumanizmom
Reginald A. Slavkovský: Paradoxy slobody v súčasnej a minulej filozofii
Z diskusie na kolokviu
Závery

Niektoré vybrané práce z problematiky filozofie slobody
Adresár

‹‹ späť