Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ján Letz
Netomistické metafyziky


Vydavateľ: Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 392
ISBN: 978-80-8082-259-0
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Kresťanská filozofia 20. a 21. storočia nečerpá len z bohatej myšlienkovej tradície predovšetkým kresťanského novoplatonizmu, augustinizmu a tomizmu, ale najmä v posledných dvoch storočiach cieľavedome vstupuje do dialógu s rozličnými konceptmi západnej i východnej filozofie, čo jej predovšetkým umožnilo, aby sa v rámci nej sformovali viaceré pozoruhodné netomistické a nescholastické koncepty. A práve ním je venovaný tretí zväzok trilógie vedeckých monografií Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. V ňom autor skúma a prezentuje vyše 20 myšlienkových prúdov reprezentovaných významnými takmer 200 mysliteľmi a hľadá v nich podobu ich viac alebo menej implicitnej metafyziky. Popri tradičných smeroch prítomných už v 19. storočí (realizmus, spiritualiznus a existencializmus) venuje osobitnú pozornosť autentickej kresťanskej, tzv. genuínno kresťanskej filozofii, ako aj postmodernej kresťanskej filozofii a zisťuje prevládajúcu konvergenciu týchto smerov k základným pneumatickým, kristologickým a trinitárnym témam prevažne na personalistickom, či lepšie, prosopoickom základe. Je zaujímavé, že aj v značne sekulárne orientovanej postmodernej filozofii možno nájsť tieto tendencie. Autorovi sa v osobitnom metodologickom prístupe, vychádzajúcom z jeho teórie princípového konštituovania metafyzických teórií a ich jednoty z implicitným metafyzickým základom obhájenej aj na medzinárodnom fóre, podarilo splniť ambiciózny vedecký cieľ: prezentovať metafyziky utvorené v rámci kresťanskej filozofie, teda tzv. kresťanské metafyziky v zložitých kultúrnych podmienkach ich tvorcov, a odkryť ich základné vývojové smerovanie od implicitných kresťanských „metafyzík danosti", cez kresťanské „metafyziky darovania a darcu" (kresťanské personalistické metafyziky) až po kresťanské metafyziky „sebadarovania darcu a Darcu samého" (kristovské revelačné metafyziky, najmä tzv. genuínno kresťanské metafyziky). Predkladané dielo však nie je len vedeckým dielom, ale prístupným spôsobom informuje o kresťanskej filozofii druhej polovice 19. storočia a 20. storočia s presahmi do 21. storočia, čím vypĺňa citeľnú medzeru v tejto oblasti v dostupnej českej a slovenskej filozofickej literatúre. Je preto aj vhodnou príručkou na doplňujúce štúdium dejín filozofie 20. storočia. Spolu s predchádzajúcimi dvomi zväzkami predstavuje syntézu napísanú jedným autorom, ktorú v súčasnosti nenájdeme ani v iných európskych štátoch.

Prof. Ing. Ján Letz, PhD., slovenský filozof kresťanskej orientácie, profesor filozofie na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V súčasnosti vyučuje predmety: Teória poznania, Ontológia, Filozofia transcendencie, Gnozeológia a metodológia v humanitných a duchovných vedách. Vo vedeckej práci sa zameriava na základné otázky filozofie 20. a 21. storočia, predovšetkým kresťanskej filozofie, a to osobitne na otázky bytia, kreácie a evolúcie, poznania skúsenosti, personality, slobody, lásky a súčasných metafyzických teórií. Je tvorcom konceptu kreačno-evolučnej a pneumatickej ontológie a antropológie. V rokoch 1970 1989 uverejnil samizdatom do 40 väčších prác (zborníky a monografie). Od roku 1990 publikoval 11 monografií (Filozofia v celostnom porozumení, Fenomenológia náboženstva, Teória poznania, Metafyzika a ontológia, Filozofická antropológia, Život v hľadaní pravdy, Metafyziky 19. storočia, Mystičky Západu, Kresťanská filozofia a j ej perspektívy: I. Personalistické metafyziky, II. Novotomistické metafyziky, III. Netomistické metafyziky), 120 vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch a je editorom 14 monotematických zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia orientovaných najmä na personalistickú filozofiu. Je nositeľom Pamätnej medaily Trnavskej univerzity a ceny „Fra Angelica " za príspevok k rozvoju kresťanskej kultúry.


 
Objednaj ››
‹‹ späť