Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Letz, J. – Tkáčk, L. (eds.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 6. Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2004
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 84
ISBN: 80-89074-08-1
Cena: 3.00 € (90.38 SK)
Anotácia:

Zborník z medzinárodného vedeckého kolokvia konaného v centre Prokopios v Sázave nad Sázavou. Do problematiky uviedli K. Floss a J. Letz. Zborník je rozčlenený na piatich častí, reprezentujúcich určitý zásadný myšlienkový pohľad. Gnozeologický pohľad reprezentuje štúdia A. Démutha zameraná najmä na úlohu lásky k pravde pri filozofickom poznávaní. Ontologický pohľad sa odzrkadľuje v štúdii J. Letza venovaný ontologickej dimenzii lásky, ktorú interpretuje pneumaticky. Dospieva v ňom k záveru, že láska nie je len predpokladom utvárania pneumatickej reality, pneumosféry, ale je aj jej najvlastnejšie médiom, Dominantne antropologický pohľad vo svojich štúdiách predstavili S. Gálik, poukazujúci na to, že mystika vychádzajúca z lásky a vyúsťujúca v láske je univerzálnou rečou náboženstiev, J. Hrašková nachádza stopy lásky V Gilgamešovom epose a S. Tolnaiová vidí v univerzalisticky porozumenej láske základ pre utváranie humánnych interkultúrnych vzťahov. Väčšmi teologický pohľad uplatňuje R. A. Slavkovský, v zmysle ktorého láska je základom každého opravdivého a zdarného dialógu, sprostredkúva a spája vzťahy medzi kultúrami a náboženstvami. 
Objednaj ››
‹‹ späť