Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Letz, J. – Démuth, A. (eds.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 7. Aktuálne otázky filozofického personalizmu výhľadom do budúcnosti


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2002
Jazyk: slovenský
Počet strán: 104
ISBN: 80-80074-34-0
Cena: 2.00 € (60.25 SK)
Anotácia:

V zborníku z príspevkov z vedeckej konferencie sa nachádzajú dejinné a systematické pohľady na problematiku filozofického personalizmu. V prvej časti H. Hrehová poukazuje na vysoký étos ruského personalizmu v prostredí súčasného morálneho nihilizmu, M. Porubjak skúma zrod duše ako základného momentu osoby človeka v počiatkoch gréckeho myslenia, M. Sapík ukazuje momenty personalizmu vo Whiteheadovej filozofii, L. Tkáčik sa vyjadruje k aktuálnej situácii amerického personalistického myslenia a ukazuje cesty, ktoré môžu viesť k renesancii personalizmu, A. Rajský hodnotí prínos L. Stefaniniho pre filozofiu osoby dnes a L. Novotná vyzdvihuje niektoré progresívne aspekty poľského personalizmu. V druhej časti A. Démuth poukazuje na epistemologický prínos personalizmu a považuje ho za nový spôsob holistického prístupu k poznaniu, zdôrazňujúceho potrebu komunikácie, transcendencie a dialógu. S. Tolnaiová  reflektuje kultúru v perspektíve kresťanského personalizmu, K, Glasová načrtáva koncept personalistického chápania svedomia, R. A. Slavkovský poukazuje na legitímnosť personálneho i mimopersonálneho chápania Transcendencie, I. Kútny si všíma aspekt personálnej dôstojnosti a hodnote človeka v aplikovanom rozmere ľudských práv. Diskusiu z konferencie uzatvárajú závery J. Letza. O iného sa v nich zdôrazňuje potreba nájsť rovnováhu medzi personalizmom zakotveným ontologicky a hypostaticky na jednej strane a dialogicky  eticky na strane druhej.     
Objednaj ››
‹‹ späť