Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ján Letz
Filozofické štúdie I. Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 406
ISBN: 978-80-8082-824-0
Cena: 20.00 € (602.52 SK)
Anotácia:

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 – 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny fenomén. Obraňuje jedinečné a autentické filozofické myslenie, objasňuje ho v systémovom rámci metafilozofie, metafyziky a privádza ho do živého a aktuálneho vzťahu najmä s vedou, náboženstvom a umením. V pozadí Letzovej pôvodnej postmodernej, či lepšie, trans--postmodernej reflexie, účinne pôsobí dynamicko-evolučný a emergentný moment. Štúdie vybrané do tohto súboru v mnohom ohľade dovysvetľujú a hlbšie zdôvodňujú autorove tézy, ktoré súhrnne podáva vo svojej monografii Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v nej pluralite, jednote a identite, ktorá vyšla v druhom vydaní roku 2012. Predkladané dielo vzniklo v období završovania autorovej celoživotnej filozofickej tvorby, na prahu jeho významného životného jubilea a sleduje ním bilancovanie a sprístupnenie najvýznamnejších dosiahnutých poznatkov. Možno ho považovať za ambiciózny pokus o prekonanie rozličných redukcionistických a v podstate skeptických tendencií v súčasnej filozofii. Mnohé autorove práce, publikované v rôznych zborníkoch a v menej známych časopisoch, sú totiž dnes už ťažko dostupné.

Ján Letz, dnes už emeritný profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, báda v oblasti filozofie od roku 1958, pravda, do roku 1989 v ilegalite. Napísal viac ako 40 samizdatových diel a od roku 1990 publikoval 16 monografií a 16 zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia. Uverejnil do 270 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Od roku 1992 vyučoval predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia a i. Vychoval 10 doktorov filozofie. Vystúpil od roku 1990 prednáškami a diskusiami na viac ako 100 vedeckých a na 150 odborných podujatiach doma i v zahraničí. Založil a 10 rokov viedol Katedru filozofie. Zastával akademické funkcie prodekana (1994 – 2000 a 2005 – 2006) a prorektora (2001 – 2004).


 
Stiahni PDF ›› · Objednaj ››
‹‹ späť