Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ján Letz
Filozofické štúdie II. Človek v jeho jedinečnosti a premenách


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 458
ISBN: 978-80-8082-825-7
Cena: 20.00 € (602.52 SK)
Anotácia:

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín – filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové riešenia. Nenachádzajú sa tu teda jeho väčšmi dejinne zamerané štúdie, ako aj štúdie orientované na významných mysliteľov či na myšlienkové prúdy. Rôzne úvahy a komentáre, ktoré autor napísal pred rokom 1990 a ktoré ostali doteraz väčšinou v rukopise a vyšli  ako samizdaty, sa v tomto výbere neuvádzajú. No v úvodoch uvedených na začiatku každej časti, sa z nich komentujú tie, ktoré predstavovali dôležité východisko pre autorovo ďalšie bádanie. Predkladané dielo vzniklo v období završovania autorovej celoživotnej filozofickej tvorby, na prahu jeho významného životného jubilea a sleduje ním bilancovanie a sprístupnenie najvýznamnejších dosiahnutých poznatkov. Možno ho považovať za ambiciózny pokus o prekonanie rozličných redukcionistických a v podstate skeptických tendencií v súčasnej filozofii. Mnohé autorove práce, publikované v rôznych zborníkoch a v menej známych časopisoch, sú totiž dnes už ťažko dostupné. Treba povedať, že tieto poznatky sa nenachádzajú ani v autorovej publikovanej monografii Filozofická antropológia (1994, 2011). Nové poznatky sa bližšie rozvádzajú, konkretizujú a zdôvodňujú v predkladaných štúdiách.

Ján Letz, dnes už emeritný profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, báda v oblasti filozofie od roku 1958, pravda, do roku 1989 v ilegalite. Napísal viac ako 40 samizdatových diel a od roku 1990 publikoval 16 monografií a 16 zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia. Uverejnil do 270 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Od roku 1992 vyučoval predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia a i. Vychoval 10 doktorov filozofie. Vystúpil od roku 1990 prednáškami a diskusiami na viac ako 100 vedeckých a na 150 odborných podujatiach doma i v zahraničí. Založil a 10 rokov viedol Katedru filozofie. Zastával akademické funkcie prodekana (1994 – 2000 a 2005 – 2006) a prorektora (2001 – 2004).


 
Stiahni PDF ›› · Objednaj ››
‹‹ späť