Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016


Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovesnký - anglický
Počet strán: 116
ISBN: 2299-9027
Cena: 8.00 € (241.01 SK)
Anotácia:

V poradí už šiesty zborník z doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity prináša deväť štúdií doktorandov troch študijných programov, a to slovenské dejiny, sociálna psychológia a systematická filozofia. Dies doctoralis, ktorý sa organizuje na fakulte od roku 2011, sa uskutočnil 9. marca 2016. Študenti na ňom pred svojimi pedagógmi, školiteľmi i spolužiakmi prezentovali čiastkové výsledky výskumov, ktoré tvoria vedeckú bázu ich dizertačných prác.

Doktorandské dni na Filozofickej fakulte umožňujú študentom tretieho stupňa štúdia predstaviť v určenom časovom limite konkrétny problém a jeho východiská, ako i použité metodologické prístupy. V následnej diskusii musí doktorand preukázať, že sa v danej problematike dostatočne orientuje, pozná odbornú literatúru a je schopný argumentačne obhájiť svoje tvrdenia tak pred odborníkmi z danej oblasti, ako aj z iných humanitných vied. Zároveň má možnosť skonfrontovať svoje názory a v prípade prienikov s inými odbormi vypočuť si návrhy ďalšieho postupu od doktorandov iných odborov.

V súčasnosti je vzhľadom na akcentovanie publikačnej činnosti v rámci hodnotenia vysokých škôl maximálne dôležité podporovať edičnú činnosť študentov tretieho stupňa štúdia. Preto sú vybrané príspevky doktorandov po odporúčaní školiteľov každoročne uverejňované v doktorandskom zborníku, a tak reprezentujú nielen študenta, ale aj jeho školiteľa a celý odbor.

 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť