Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Marian Zervan - Monika Mitášová
Interpretačné metódy v architektúre / Interpretation Methods in Architecture


Vydavateľ: Schola Philosophica v spolupráci so Zlatým řezom (ČR)
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský - anglický
Počet strán: 306
ISBN: 978-80-89488-15-5
Anotácia:

Kniha Interpretačné metódy v architektúre / Interpretation methods in architecture vznikla na základe dvoch zámerov. Prvým bol zámer poskytnúť študentom predmetu Interpretácie architektonického diela študijný materiál a učebný text. Druhý zámer bol všeobecnejší, ale s prvým úzko prepojený: v čase hypertrofie interpretácií, nemožnosti úniku pred interpretáciou, ako o tejto „traume“ písal Michel Foucault, keď v eseji Nietzsche, Marx a Freud napísal, že „interpretácia je nikdy nekončiacou úlohou, a je to preto, že nie je čo interpretovať. Neexistuje nič absolútne primárneho, čo by sa malo interpretovať, pretože keď je všetko vypovedané a vykonané, pod tým všetkým nie je už nič, než interpretácia“, sa nám zdalo, že by bolo vhodné začať diferencovať nielen medzi každodennými interpretáciami, ale aj medzi ad hoc sformulovanými interpretáciami, či dokonca pseudointerpretáciami, a takými interpretačnými krokmi, ktoré majú charakter kritickosti a metodickosti. Napokon v študijnom predmete Interpretácie architektonického diela sme sa usilovali nielen motivovať študentky a študentov, aby sa pokúsili podstúpiť dobrodružstvo vlastných interpretácií, ale chceli sme predstaviť im aj „etablované“ interpretačné stratégie, ktoré by si mohli zopakovať a znova preverovať – také, ktoré možno odovzdávať z pokolenia na pokolenie; tie, ktoré majú charakter „vychodenej“ cesty, teda metódy. Túto ambíciu v nás živila práve narastajúca nedôvera k architektonickej teórii, preferovanie „neteoretických“ bezprostredných skúseností a striktné oddeľovanie praktík navrhovania a praktík písania, kedysi dôverne prepojených v architektonickej tvorbe. V tomto zmysle chápeme knihu aj ako zapojenie sa do diskusie o povahe architektonických teórií, do polemiky o tom, či má zmysel viacnásobne používať sformulované metódy alebo či je rozumnejšie ich vynachádzať až v rámci riešení konkrétnych problémov.

Publikácia je nepredajná


 
Obsah ›› · Stiahni PDF ››
‹‹ späť