Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ján Letz (ed.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 124
ISBN: 80-8082-091-0
Cena: 5.00 € (150.63 SK)
Anotácia:

Jubilejný zborník zostavený pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Jána Letza, PhD. (70 rokov). Zborník pozostáva z dvoch častí. V prvej časti je zdokumentovaná akademická slávnosť konaná pri tejto príležitosti (príhovory reprezentantov univerzity a fakulty, prednášky o živote a diele prof. Jána Letza a o zameraní filozofie na fakulte, ako aj diskusia s jubilantom). V druhej časti sa uvádza chronológia o živote a diele jubilanta, jeho personálna bibliografia, ako aj doklady z jeho vedeckovýskumných, a pedagogických aktivít. 
Objednaj ››
‹‹ späť