Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Publikácie katedry a jej pedagógov

Ján Letz:  Filozofické štúdie III. Bytie v jeho otvorenosti a transcendencii · viac ››
Ján Letz:  Filozofické štúdie II. Človek v jeho jedinečnosti a premenách · viac ››
Ján Letz:  Filozofické štúdie I. Myslenie a poznávanie v ich evolučnej dynamike · viac ››
Jana Trajtelová - Monika Benkőová:  Osoba ako fenomén: Od intersubjektivity k interpersonalite. So štúdiou A. J. Steinbocka · viac ››
Georges Canguilhem:  Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik - Marian Zervan (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2014 · viac ››
Milan Vrbovský:  Antisemitizmus ako archetypálny predsudok. Filozofická štúdia predpojatosti · viac ››
Zuzana Blažeková:  Porozumenie slobody u S. Kierkegaarda a C. S. Bartnika · viac ››
Ján Letz:  Kristológia z filozofického pohľadu · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 · viac ››
Ladislav Tkáčik:  Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru · viac ››
Anton Vydra (ed.):  Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013 · viac ››
Silvia Gáliková a kol.:  Človek a jeho identita · viac ››
Marian Zervan - Ivan Rusina:  Príbehy mariánskych milostivých obrazov podľa Alexa Jordánskeho · viac ››
Rastislav Nemec:  Oratio mentalis u neskorého Ockhama · viac ››
Michal Lipták:  Možnosti umeleckej kritiky. Fenomenologická analýza · viac ››
Ján Letz:  Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite · viac ››
Anton Vydra:  Gaston Bachelard a filozofia pohľadu · viac ››
Andrej Démuth:  Teórie percepcie · viac ››

« 1 2 3 4 »