HomePedagógoviaOsobnéDémuth
Home | Contact | Print | SK | EN |

          


Andrej Démuth


je profesorom, od roku 2009 vedúcim KF FF TU. Je garantom bakalárskeho štúdia v odbore Filozofia, spolugarantom Mgr. štúdia študijného programu Kognitívne štúdiá a spolugarantom PhD. odboru Dejiny filozofie a spolugarantom habilitačných a inauguračných konaní na FF TU v odbore Systematická filozofia.

Štúdium

1997 – Mgr., odbor: filozofia,  FF TU 
2000 – PhD., odbor: systematická filozofia, FF TU
2000 – Mgr., odbor: psychológia, FF TU 
2009 – doc., odbor systematická filozofia, FF TU,

2015 - prof., odbor systematická filozofia

Pedagogická činnosť

venuje sa dejinám novovekej a nemeckej klasickej filozofie, epistemológii (osobitne teóriám percepcie) a teórii hier.

Výber z publikačnej činnosti

Knihy:

Andrej Démuth: Beauty, Aesthetic Experience, and Emotional Affective States. Frankfurt am Main, Bratislava: Peter Lang Verlag, Veda, 2019.
Andrej Démuth (ed.): The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience – Selected ProblemsFrankfurt am Main, Bratislava: Peter Lang Verlag, Veda, 2019.
Andrej Démuth: The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience – Introduction. Frankfurt am Main, Bratislava: Peter Lang Verlag, Veda, 2017.
Andrej Démuth:  Introduction to the Study of the History of Epistemology. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 149 s. - ISBN 978-3-631-67339-3
Andrej Démuth:  Prolegomena to the Study of Modern Philosophy. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 123 s. - ISBN 978-3-631-67338-6
Andrej Démuth: Homo – anima cognoscens. Iris, Bratislava, 2003, 201 s. ISBN: 80-89018-49-1
Andrej Démuth: Čo je to farba? Iris, Bratislava, 2005, 180. s., ISBN 80-89018-79-3
Andrej Démuth: Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Schola Philosophica, Pusté Úľany, 264 s. , ISBN 978-80-969823-6-3
Andrej Démuth:  Filozofické aspekty dejín vedy · viac ›› 
Andrej Démuth:  Teória hier a problém rozhodovania · viac ›› 
Andrej Démuth:  Teórie percepcie · viac ›› Štúdie:
Skepticizmus - rôzne podoby, rôzne problémy. In: Filosofický časopis. ISSN 0015-1831 - Roč. 64, č. 5 (2016), s. 705-723. 
Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy. In:  Filozofia - Roč. 71, č. 9 (2016), s. 759-770.
Terapeutický potenciál filozofie : dôvody opätovného záujmu. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 739-750.
Môže skeptik skutočne pochybovať o všetkom? : odpoveď Milošovi Taligovi. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 2 (2012), s. 141-146.
Heidegger and shadows of Kierkegaard’s thinking in: Králik, R. (ed): Kierkegaard and Great Philosophers. Acta Kierkegaardiana  2, Barcelona, Mexico City, 2007, ISBN 978-970-95753-0-9, pp. 247-254.
Memory and Images in Works of Giordano Bruno and Ramon Lull. In: Philosophy of Giordano Bruno. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2003, ISBN: 80-244-0662-4, pp. 19-30.
The Problem of Intellectual Modesty of Nicholas of Cusa. In: Paidagogos- ISSN 1213-3809. - č. 2 (2009).
Darwinizmus – teória odontologizovania subjektu. In: Člověk – příroda – kultura. Človek – príroda – kultúra. Brno: Masarykova univerzita 2005, ISBN 80-210-3757-1, s. 124-130
Ako vyzerá farebný svet iných bytostí? In: Šikl, R. et al (eds): Kognice 2006. Praha: PÚ AV ČR 2006, ISBN 80-86174-10-7, s. 34-37
Niekoľko úvah o paradoxnosti poznania, alebo je spoznanie nepoznania poznaním? In: Slavkovský,A., Vydrová, J., Vydra, A.(eds.): Paradoxy a hranice racionality. Schola Philosophica, Pusté Úľany 2007, ISBN: 978-80-969804-0-6, s.72-80.


... je editorom viacerých zborníkov a členom redakčnej rady edície Schola Philosophica
 a viacerých vedeckých a odborných grémií (VR TU, VR UCM, VR FF UCM, VR FF UPJŠ,...).

Vedeckovýskumná činnosť

Bol zodpovedný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0691/08: Filozofia ako terapia, Kega č.
004TTU-4/2015 Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti a spoluriešiteľ ďalších výskumných projektov. Bol koordinátorom projektu ESF Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní : prípravy nového študijného programu Kognitívne štúdiá. Bol koordinátor a projektový manager projektu ESF: Podpora zvýšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave. Aktuálne je hlavným riešiteľom projektu - APVV-15-0294 Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania; a zodpovedným riešiteľom (za FF TU) projektu APVV-17-0123 
Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie

Vedenie obhájených dizertačných prác v odbore Systematická filozofia

1. Mgr. Ing. Jana Baginová: Smrť epistemológie?

2. Mgr. Ing. Michal Kutáš: Mala by byť epistemológia naturalizovaná?

3. Mgr. Petra Hroncová: Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela

4. Mgr. Milan Vrbovský: Antisemitizmus ako archetyp predsudku

5. Mgr. Michaela Rušinová: Perception and Concept – the analysis of their relation within experiential content.

Kontakt: 

Katedra filozofie FF TU v Trnave (miestnosť 409),
Hornopotočná 23
917 01 Trnava

Tel: 033/5939381
mail: andrej.demuth@truni.sk


‹‹ späť