HomePedagógoviaOsobné
Home | Contact | Print | SK | EN |Curriculum vitae

Štúdium

1983-1988: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita P.J.Šafárika, Prešov (1988, doktor filozofie PhDr.)
1989-1991: študijný pobyt, Filozofický ústav SAV, Bratislava
1991-1996: vedecká ašpirantúra, FiÚ SAV, 1996: kandidát filozofických vied (CSc.)
1992-1993: Soros Scholar, St Antony´s College, University of Oxford, Oxford, England
1994-1995: Graduate student, Department of Philosophy, University of Ottawa, Canada

Pôsobisko

1988- : vedecký pracovník, Oddelenie Analytickej filozofie, Filozofický ústav SAV, Bratislava
1996- : vysokoškolský pedagóg, Katedra filozofie, FF Trnavská Univerzita, Trnava
(2002, docent, Katedra filozofie, FF Prešovskej Univerzity, Prešov)
2002- : Katedra kresťanskej filozofie, Teologická Fakulta, Trnavská Univerzita, Bratislava
Profesionálna orientácia: Filozofia mysle, kognitívne vedy, teória vedomiaVedecko-výskumná činnosť

V súčasnosti je spoluriešiteľom projektu  ESF Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní : prípravy nového študijného programu Kognitívne štúdiá.Publikačná činnosť

Výber z publikačnej činnosti · Monografie

Gáliková, S.: Psyché: Od animálnych duchov k neurotransmiterom. Bratislava: Veda, 2007, 256 s., ISBN 978-80-224-0950-6.
Gáliková, S.: Úvod do filozofie mysle: Prípad psychofyzického problému. Martin: Honner, 2001, 140 s., ISBN 80-9683399-3-4.
Gáliková, S., Gál, E. (ed.): Antológia Filozofie mysle. Bratislava: Kalligram, 2003, 704 s., ISBN 80-7149-597-2. 
UČEBNÉ TEXTY
Gáliková, S.: Úvod do kognitívnej vedy, I. časť. FF TU, Trnava, 2009, 88 s., ISBN  978-80-8082-260-6.
Gáliková, S.: Úvod do filozofie vedomia. FF TU, Trnava, 2009, 128 s., ISBN 978-      80-8082-286-6.
STATE
Gáliková, S.: The Feeling Brain- The Thinking Soul. In: Human Affairs, vol.20, n.3, sept.2010, ISSN 1210-3055, 203-209.
Gáliková, S.: Svet za zrkadlom. In: Kognice a umělý život, Slezská Univerzita v Opavě, Opava, 2009, s.83-88, ISBN 978-80-7248-516-1.
Gáliková, S.: Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?). In: Struny mysli. Ostrava,    Montanex, 2009, s. 167-174, ISBN 978-80-7225-302-9.
Gáliková, S.:  Mind Reading (?). In: Kognice 2008, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s.78-84, ISBN 978-80-7041-023-3.
Gáliková, S.: „Myseľ pod drobnohľadom (k otázke neurotechnológií)“. In: Karul, R., Muránsky, M., Vydrová, J.: Vnímať, konať, myslieť. Bratislava: Filozofický ústav SAV a Schola Philosophica, 2008, ISBN 80-9697700-2-4, s. 208-216
Gáliková, S.: Wittgenstein o metafore duše. In: Vitálošová, V., Kišoňová, R., Démuth, A. (eds.): Wittgensteinovské skúmania. Pusté Úľany, Schola Philosophica, 2008. ISBN: 978-80-969823-5-6, s.122-127.
Gáliková, S.: „K otázke pravdy (nielen vo filozofii)“. In: Profantová (ed.) Malé dejiny veľkých udalostí III., Naratívna každodennosť v kontexte súčasnej historickej retrospektívy, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2007, ISBN 80-224-0926-X, s.37-44.Pedagogická činnosť

Aktuálne prebiehajúce kurzy

Filozofia mysle I., Filozofia mysle II., Aktuálne problémy súčasnej filozofie, Metodika tvorby dizertačnej práce, Kognitívne vedy I., Kognitívne vedy II
V súčasnosti neprebiehajúce kurzy
Úvod do filozofie mysle, Textový seminár filozofie mysle, Filozofia L. Wittgensteina‹‹ späť