HomeProfilCKS
Home | Contact | Print | SK | EN |Centrum kognitívnych štúdií vzniklo v rámci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v roku 2010 ako inštitucionálna podpora riešenia projektu EU Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní. Cieľom centra je realizácia študijného programu Kognitívne štúdiá a rozvoj interdisciplinárneho výskumu v oblasti poznávania a kognitívnych vied s osobitým zameraním sa na humanitné aspekty kognitívnych procesov. Centrum sa tak pokúša o prepojenie filozofie so susednými oblasťami výskumu (najmä s kognitívnou psychológiou, informatikou a AI, kognitívnou neurofyziológiou, lingvistikou, estetikou, antropológiou a sociálnymi a biologickými prístupmi k poznaniu), ako aj o hlbšie porozumenie multi-aspektovosti poznania. Zároveň sa snaží o obohatenie filozofického výskumu a jeho metodologické precizovanie o výsledky najnovších vedeckých poznatkov ako i o zachovanie filozofických špecifík pri skúmaní jednotlivých problémov (povaha vedomia, skúsenosti, prístup z prvej a tretej osoby, kompatibilita prístupov). Okrem samotného vedeckého riešenia problému je jedným z cieľov centra i prispieť k zvyšovaniu úrovne humanitného vzdelávania a jeho prepojenia so špeciálnymi vednými odbormi.


Pracovníci centra

Prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Doc. RNDr, Reginald Adrián Slavkovský, PhD.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.
Mgr. Michaela RušinováPublikácie centra

Knižnica centra 

Akcie‹‹ späť