HomeStudiumMgr KŠ
Home | Contact | Print | SK | EN |
Magisterský študijný program Kognitívne štúdiá
Magisterský program Kognitívne štúdiá je tvorený štvorsemestrálnym kurzom kognitívno-vedných a filozofických disciplín so zameraním na nadobudnutie nových teoretických a praktických poznatkov v kognitívne-vedných oblastiach (teórie percepcie, kognitívna neuroveda, filozofia mysle, teória informácie, teória hier, metodológia vedy, kognitívna lingvistika, filozofia evolúcie...). Osobitosťou tohto stupňa vzdelávania je veľký dôraz na prehĺbenie vybraných vedeckých prúdov a škôl a ich recepcia vo filozofickom prostredí a filozofická analýza poznania formou voliteľných a povinne voliteľných prednášok, ktoré umožnia absolventovi relatívne vysoký stupeň jeho špecializácie a uplatnenia v teoretickom i praktickom riešení problémov.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené bakalárske štúdium. Akceptujú sa prihlášky absolventov študijného programu Filozofia, resp. Dejiny filozofie, Psychológia, Informatika a príbuzných odborov. Vzhľadom na výrazne interdisciplinárny charakter kognitívnej vedy je štúdium otvorené aj pre absolventov bakalárskeho štúdia z ďalších prírodovedných, spoločenskovedných a technických odborov.


Štruktúra študijného programu a informačné listy


Organizácia štúdia

Štúdium v študijnom programe je založené na kreditovom systéme štúdia. Štúdium je organizované dennou formou, prezenčnou metódou. Súčasťou štúdia je absolvovanie predmetov (v predpísanom množstve a forme), obhajoba diplomovej práce a vykonanie štátnych skúšok.

 
Profil absolventa štúdia programu Kognitívne štúdiá

Absolventi jednoodborového magisterského štúdia odboru Filozofia v programe Kognitívne štúdiá získavajú vysoko komplexné vzdelanie opierajúce sa o najnovšie poznatky v oblasti filozofie a špecializované vedomosti zo špecifických oblastí kognitívnych vied.
Absolvent magisterského štúdia je schopný najmä:
- komplexnejšie a hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie, najmä v oblasti riešenia kognitívnych vedných problémov
- má detailnejšie a dôkladnejšie vedomosti z oblastí systematickej filozofie, ktoré nadobúda cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií jednotlivých filozofických systémov a vedeckých teórií.
- má hlbšie a rozvinutejšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasného filozofického kognitívno-vedne zameraného myslenia, ako aj prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov v týchto oblastiach,
- vie samostatne pracovať s prameňmi a interpretovať a analyzovať filozofické a kognitívno-vedné texty,
- vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie kognitívnych vied,
- vie identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia


Uplatnenie absolventa

Absolventi dvojročného magisterského študijného programu sa môžu uplatniť: v štúdiu filozofie v 3. stupni - PhD. štúdia v odboroch: Systematická filozofia alebo Dejiny filozofie (prípadne odboru Logika a metodológia vedy), vyučovať filozofiu alebo vykonávať povolania vo na pracoviskách v oblasti humanitných vied na Slovensku (pracoviská akademického charakteru), vo vládnych a mimovládne humanitne orientovaných inštitúciách (kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia), v inštitúciách zaoberajúcich sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, v redakciách odborných a spoločenských časopisov, vo vydavateľstvách odbornej (spoločenskovednej) literatúry, v médiách...
Prihláška na diplomovú  prácu ››
Okruhy otázok a tézy na magisterské štátne skúšky ››
Konzultantský posudok na diplomovú prácu ››
Oponentský posudok na diplomovú prácu ››

Nové Výnos MŠ SR o obale a titulnom liste záverečných prác · viac ››
Smernica rektora TU o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác ››
Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela ››
Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia ››
Vzor formulára zadania záverečnej práce ››


‹‹ späť