HomeUchádzačiPrijímacie konanie
Home | Contact | Print | SK | EN |
6Informácia o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte TU v ak. roku 2017/2018Termín podania prihlášky na Bc., Mgr., PhD. štúdium do · 28. február 2017
Termín prijímacieho konania · jún 2017
Poplatok za prijímacie konanie · 38,- € printová prihláška · 35,- € elektronická prihláška
Číslo účtu · IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol pre Bc., Mgr. a PhD. · vygenerovaný VS elektronickej prihlášky bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku poštou
Špecifický symbol · 10002
Doplňujúce údaje (pri platbách cez banku) · Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia · IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA · Elektronická prihláška ››

Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Hornopotočná 23
918 43 Trnava, IČO 31825249

Názov akreditovaného študijného programu

Druh štúdia

Forma štúdia

Akreditácia

Dĺžka štúdia v semestroch Bc. + Mgr.

Dejiny a teória umenia

Bc., Mgr.

D

A

6+4

Etika

Bc., Mgr.

D

A

6+4

Etika

Bc.

E

A

8

Filozofia

Bc., Mgr.

D

A

6+4

Filozofia

Bc., Mgr.

E

A

8+6

História

Bc., Mgr.

D

A

6+4

História

Bc.

E

A

8

Klasická archeológia

Bc., Mgr.

D

A

6+4

Klasické jazyky

Bc. Mgr.

D

A

6+4

Kognitívne štúdiá / Cognitive studies

Mgr.

D

A

4

Politológia

Bc.

D

A

6

Psychológia

Bc., Mgr.

D

A

6+4

Psychológia

Bc.

E

A

8

Sociológia

Bc., Mgr.

D

A

6+4Informácie o prijímacej skúške a prijímacom konaní

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) plánuje v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium prijať v akademickom roku 2017/2018 na bakalárske štúdium cca 200, na magisterské štúdium cca 180 študentov a na doktorandskú cca 5 študentov. Na štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr., PhD.).

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (titul Bc.) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (titul Mgr.) je ukončené bakalárske štúdium. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (titul PhD.) je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa.

Požiadavky na prijatie cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú také isté ako na študentov, ktorí absolvovali daný stupeň štúdia v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Filozofická fakulta TU si vyhradzuje právo na prípadné zmeny a aktualizáciu v záujme skvalitnenia prijímacieho konania, a to v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači o štúdium si podávajú vyplnenú prihlášku na adresu sídla fakulty: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Uchádzači, ktorí ukončili nižší stupeň štúdia pred šk. r. 2016/17, zašlú prihlášku a overené fotokópie vysvedčení (pre Bc. vysvedčenia zo strednej školy 1. – 4. ročník + maturitné vysvedčenie), pre Mgr. vysvedčenie a diplom z Bc. štúdia a pre PhD. štúdium vysvedčenie a diplom z II. stupňa VŠ štúdia). Uchádzači, ktorí ukončujú nižší stupeň štúdia v roku 2017, zašlú vyplnenú prihlášku potvrdenú školou (nemusia už dokladovať overené vysvedčenia 1. – 3. ročníka). Tí uchádzači, ktorí konajú prijímaciu skúšku, predložia úradne overené dokumenty (vysvedčenie zo 4. ročníka spolu s overeným maturitným vysvedčením, resp. diplom a vysvedčenie z Bc. štúdia, resp. vysvedčenie a diplom z II. stupňa VŠ štúdia) osobne pri prezentácii v deň konania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí budú prijímaní na základe výberového konania, úradne overené kópie vysvedčení (pre Bc. štúdium z posledného ročníka stredoškolského štúdia a maturitné vysvedčenie, pre Mgr. štúdium štátnych bakalárskych skúšok a pre PhD. štúdium štátnych magisterských skúšok alebo ekvivalentu) zašlú do dvoch dní po úspešnom absolvovaní maturitnej resp. štátnej skúšky.

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. V prípade potreby zohľadniť zdravotné postihnutie v procese prijímacej skúšky uchádzač priloží k prihláške potvrdenie o zdravotnom postihnutí a odporúčanej forme skúšky.

Uchádzači si môžu podať na fakultu i viac prihlášok. Na každý študijný program je nevyhnutné podať novú prihlášku a opätovne zaplatiť poplatok vo výške 38,- €, resp. 35,- €. Uchádzači, ktorí sa hlásia na PhD. štúdium a majú záujem o obidve formy štúdia podávajú prihlášku dva razy s jedným poplatkom.
Uchádzači, ktorí ukončili nižší stupeň štúdia v zahraničí, predložia doklad o ekvivalencii štúdia na stredných školách v zahraničí podľa Zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (v sume 38,- €, resp. 35,- €) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. O bodovej hranici potrebnej na prijatie na štúdium rozhoduje prijímacia komisia.Podmienky

Dejiny a teória umenia ››
Etika ››
Filozofia ››
História ››
Klasická archeológia ››
Klasické jazyky ››
Kognitívne štúdia / Cognitive studies ››
Politológia ››
Psychológia ››
Sociológia ››Doktorandské štúdium ››Rozpis prideľovania bodov za strednú školu pre ak. rok 2017/2018 pre odbor Psychológia
Rozpis prideľovania bodov za strednú školu, vysokú školu pre ak. rok 2017/2018 pre ostatné odbory
Rozpis prideľovania bodov pre akademický rok 2017/201814.09.2016‹‹ späť