HomeProfilCFS
Home | Contact | Print | SK | EN |


Centrum fenomenologických štúdií je zoskupením pedagógov a doktorandov Katedry filozofie, ktorí sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti prevažne venujú témam tradičnej alebo súčasnej fenomenológie. Cieľom projektu je utvárať priestor a platformu pre rozvíjanie štúdia fenomenologických textov. Medzi ďalšie ciele Centra patrí publikačná a prekladová činnosť, pedagogické zameranie na fenomenologické témy, odborné konzultácie a tutoriál v otázkach fenomenológie. Centrum chce takisto spolupracovať aj s inými inštitúciami, keďže projekt je zamýšľaný ako otvorený pre širšiu spoluprácu. Od roku 2013 pracujeme na grantovom projekte VEGA č. 1/0272/13 „Interpersonalita, normativita, generativita: fenomenologický výskum“.


Členovia Centra

Ladislav Tkáčik
Jana Trajtelová
Michal ZvaríkPartneri

Phenomenology Research Center (Fenomenologické výskumné centrum) na Southern Illinois University v Carbondale (USA), ktorého riaditeľom je Anthony J. Steinbock

Riešiteľský kolektív grantovej úlohy VEGA, č. 2/0201/11 (Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii) na Filozofickom ústave SAV v BratislaveAktivity

One week with Anthony J. Steinbock


Výber z kníh členov CFS

Jana Trajtelová: Vzdialenosť a blízkosť mystiky. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2011.

Michal Zvarík: Predsudok vo fenomenológii každodennosti. Štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku 2011.

Anton Vydra: Bdelé snenie. Komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012.

Anton Vydra: Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012.


Preklady

Anthony J. Steinbock: Tri fenomenologické eseje. Preložili J. Trajtelová a A. Vydra. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2012.

Anthony J. Steinbock: Domáce a cudzie. Generatívna fenomenológia a Husserl. Preložili J. Trajtelová, A. Vydra, M. Zvarík, M. Lipták a P. Hroncová. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2013 (v tlači).Kontakt

Centrum fenomenologických štúdií
Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Slovensko
Facebook: http://www.facebook.com/cfstrnava

Center for Phenomenological Studies

Center for Phenomenological Studies is a team of pedagogues and PhD-students of the Department of Philosophy, who in their pedagogical activities and in their research consider the topics of traditional or contemporary phenomenology. The aim of the project is to form a platform for development of phenomenological materials study. Among following aims of the Center belong publishing and translating activities, pedagogical focus in phenomenology, scholar consultations, and tutorials in the matter of phenomenology. The Center wants to cooperate with other institutions, as well, because the project is intended as open to broader co-operation. In the years 2013 – 2015 we will be working on the grant project VEGA No. 1/0272/13 „Interpersonality, normativity, generativity: phenomenological research“.


Members of the Center

Ladislav Tkáčik
Jana Trajtelová
Michal Zvarík
Partners

Phenomenology Research Center at Southern Illinois University in Carbondale (USA) directed by Anthony J. Steinbock

Research team of grant task VEGA, No. 2/0201/11 (Intentionality, Affectivity, Existence in Inter-subjective Situation) at the Institute of Philosophy of the SAS in BratislavaActivities

One week with Anthony J. Steinbock


Selection from publications of the Center Members

Jana Trajtelová: Vzdialenosť a blízkosť mystiky. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2011.

Michal Zvarík: Predsudok vo fenomenológii každodennosti. Štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku 2011.

Anton Vydra: Bdelé snenie. Komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012.

Anton Vydra: Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012.


Translations

Anthony J. Steinbock: Tri fenomenologické eseje. Translated by J. Trajtelová a A. Vydra. Pusté Úľany: Schola Philosophica 2012.

Anthony J. Steinbock: Domáce a cudzie. Generatívna fenomenológia a Husserl (originally Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl). Translated by J. Trajtelová, A. Vydra, M. Zvarík, M. Lipták a P. Hroncová. Pusté Úľany: Schola Philosophica (in print).Contact information

Center for Phenomenological Studies
Department of Philosophy
Faculty of Philosophy
Trnava University in Trnava
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Slovakia
Facebook: http://www.facebook.com/cfstrnava

‹‹ späť