HomeProfil
Home | Contact | Print | SK | EN |
Profil katedry filozofie

Katedra filozofie je profilovaná v dvoch základných smeroch. Prvým je vzdelávacia činnosť, ktorá je zameraná na  podrobné štúdium dejín filozofie a jednotlivých filozofických prúdov a škôl. Dôraz kladieme na štúdium textov a filozofickej literatúry. Zároveň sa snažíme o oboznamovanie študentov so základnými disciplínami a problémami systematickej filozofie (metafyzické, antropologické a čiastočne etické disciplíny), ktoré tvoria súčasť bakalárskeho, magisterského ale najmä jadro doktorandského štúdia.Druhou súčasťou katedrovej profilácie je jej bohatá vedecká a výskumná činnosť. Vo vedeckovýskumnej práci sa zamestnanci katedry venujú najmä: Vybraným otázkam dejín filozofie (v minulosti so špecifickým zreteľom na personalizmus); kognitívnym a epistemologickým problémom (filozofia mysle, logika a metodológia výskumu) v Centre kognitívnych štúdií, ale i na človeka a kultúru orientovaným skúmaniam v Centre fenomenologických štúdií.Časť výsledkov vedeckej práce členov katedry, na ktorých sa v hojnej miere zúčastňujú i doktorandi, publikujeme v početných vedeckých a odborných monografiách, časopisoch a iných periodikách, ako i v katedrovom zborníkovom monotematickom periodiku Acta Philosophica Tyrnaviensia.


‹‹ späť