HomeStudiumŠtipendiá
Home | Contact | Print | SK | EN |
Sociálne štipendiá


Spoločne posudzované osoby (Podľa vyhlášky č. 227/2012 z 26. júla 2012).

Častou otázkou pri výpočte sociálneho štipendia je určenie spoločne posudzovaných osôb. Výška sociálneho štipendia je závislá od celkového príjmu členov domácnosti, nie každý člen domácnosti sa však do výpočtu zahŕňa. Prihliada sa na rodinné vzťahy ako aj situáciu v konkrétnej domácnosti. Preto sa nedá všeobecne povedať, ktoré osoby sa posudzujú a ktoré nie, vždy je to prípad od prípadu. Isté je iba to, že spoločne posudzovanými osobami môžu byť iba najbližší príbuzní a to:
— rodič (matka, otec)
— súrodenec
— manžel
— vlastné dieťa

Starí rodičia, bratanci, priateľka, či spolubývajúci kamaráti nikdy nepatria medzi spoločne posudzované osoby.

Môj rodič sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1) rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať mi výživné alebo rodič je povinný platiť mi výživné na základe rozhodnutia súdu, ktoré bolo určené ešte skôr ako som nastúpil prvýkrát na štúdium VŠ na Slovensku*
2) nebol som pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti
3) som slobodný alebo uzavrel som manželstvo a môj manžel je nezaopatreným dieťaťom
4) som bezdetný
* Pozor! Rodič sa s tebou počíta bez ohľadu na to, či žijete v spoločnej domácnosti a to dokonca aj v prípade, že spĺňaš podmienku č. 1 ak:
— máš byť jedinou posudzovanou osobou a nepoberáš príspevky v hmotnej núdzi, alebo
— máš byť jedinou posudzovanou osobou a v roku 2011 si mal príjem menej než 2.335 €.

Súrodenec sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky
1) súrodenec nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so mnou alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na povolanie a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti
2) najviac jeden z mojich rodičov (t.j. žiaden alebo jeden) je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu súrodencovi výživné alebo žije len jeden z mojich rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu súrodencovi výživné
3) súrodenec je slobodný alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom
4) ja aj môj súrodenec sme bezdetní
5) súrodencovi nevznikol nárok na invalidný dôchodok
6) súrodenec predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 
Môj manžel sa zohľadňuje ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky
1) nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať mi výživné
2) nie je nezaopatreným dieťaťom

Moje dieťa sa posudzuje ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky
1) dieťa je nezaopatrené
2) nie je zverené do náhradnej starostlivosti
3) nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi

Rodič môjho dieťaťa, sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky
1) moje nezaopatrené dieťa sa posudzuje spoločne so mnou
2) druhý rodič nie je nezaopatreným dieťaťom
3) druhý rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu dieťaťu výživné

Môj nevlastný rodič sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky
1) môj rodič a môj nevlastný rodič sú manželia
2) môj rodič sa posudzuje spoločne so mnou
3) môj nevlastný rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu rodičovi výživné

Môj nevlastný súrodenec sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky
1) môj nevlastný rodič sa posudzuje spoločne so mnou
2) dieťa je zverené do osobnej starostlivosti môjho nevlastného rodičaPrílohy:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň ››

Nové · Vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl ››

Nové · Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia ››
Žiadosť ››
Potvrdenie/Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre daňový úrad ››
Rozhodujúci príjem ››
Čo nie je považované za príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb ››
Okruh spoločne posudzovaných osôb ››
Čestné prehlásenie ››
+
Webové stránky "Študentské financie" ››
‹‹ späť