HomeStudium
Home | Contact | Print | SK | EN |
Štúdium


Prečo študovať filozofiu v Trnave?


Katedra zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie najmä v jednoodborových študijných programoch Filozofia (Bc a Mgr.), resp. Systematická filozofia (PhD.) vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Bakalársky stupeň štúdia (Filozofia) ››
Magisterský stupeň štúdia (Filozofia) ››
Doktoranské štúdium (Systematická filozofia) ››

Od akademického roku 2013/2014 katedra realizuje dennú formu Mgr. študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore Filozofia.

Magisterský stupeň štúdia (Kognitívne štúdiá) ››


Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje celofakultné predmety: Základy filozofie I, II (filosofia minor), Filozofia I-IV (filosofia maior), Akademické písanie, Bioetiku, Úvod do logiky a Metodológiu a metodiku tvorby dizertačnej práce.

Od akad. roku 2011/2012 katedra realizuje aj externú formu štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.Vzdelávací portál


‹‹ späť