HomeStudiumPhD
Home | Contact | Print | SK | EN |
Doktoradský študijný program Systematická filozofiaDoktorandský program Systematická filozofia je tvorený študijnou časťou, (ktorej náplňou je absolvovanie (prednášok, seminárov, individuálneho štúdia odbornej literatúry) za účelom osvojenia si nosných tém a predmetov systematickej filozofie, metodologického aparátu a užšej špecializácie korešpondujúcej s témou dizertačnej práce), vedeckou časťou (ktorej náplňou je osvojenie si metodologickej, metodickej, heuristickej, jazykovej a informačnej prípravy, vypracovanie projektu dizertačnej práce podľa požadovaných kritérií a jeho obhajoba, verejné prezentovanie časti dosahovaných výsledkov na vedeckých podujatiach, ako aj v odborných alebo vedeckých periodikách či zborníkoch) a pedagogická a iná odborná činnosť.

Odporúčaný študijný program a informačné listy predmetovOrganizácia štúdia

Štúdium v študijnom programe je založené na kreditovom systéme štúdia. Štúdium je organizované dennou formou alebo externou formou (prezenčnou i dištančnou metódou). Súčasťou štúdia je absolvovanie predmetov (v predpísanom množstve a forme), vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce.Profil absolventa jednoodborového štúdia Systematickej filozofie

Absolvent jednoodborového doktorandského štúdia študijného programu SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA ovláda vedecké metódy výskumu vo filozofii, dokáže sledovať súčasný stav bádania vo filozofii, produktívne na neho nadväzovať a verejne prezentovať vo vedeckom jazyku nové poznatky.
Absolvent odboru Systematická filozofia: Samostatne vedecky pracuje, prináša vlastné riešenia v oblasti systematickej filozofie alebo dejín filozofie so schopnosťou začleniť svoje filozofické skúmania do širšieho spoločenského a kultúrneho rámca a nachádzať obsahové väzby s inými špeciálnymi vedeckými disciplínami, osobitne s humanitnými disciplínami  a s teológiou. Prezentuje výsledky práce, preukazujúc v nich zmysel pre pravdu, vedeckú korektnosť, originálnosť, novosť, filozofickú intuíciu, ako aj schopnosť metodologickej reflexie.Uplatnenie absolventa

Rozsah a hĺbka absolventových vedomostí a praktických, najmä pedagogických a vedeckých schopností, ho oprávňuje samostatne pracovať vo výskume ako samostatný vedecký pracovník alebo ako člen v rozličných vedeckovýskumných aj interdisciplinárnych tímoch. Získané vzdelanie rozširuje možnosti uplatnenia absolventa na vysokých školách, osobitne na fakultách spoločenskovedného a humanitného charakteru, kde môže pôsobiť ako odborný asistent v odbore filozofia alebo v niektorom príbuznom odbore, prípadne po určitej pedagogickej praxi v odbore a po ďalšom vedeckom výskume a prezentácii poznatkov vo vedeckých publikáciách dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť “docent” (doc.) alebo aj “profesor” (prof.), prípadne vedeckú hodnosť “Doktor vied” (DrSc.).Metodický pokyn k odovzdaniu dizertačnej práce a k priebehu obhajoby · viac ››
Výnos MŠ SR o obale a titulnom liste záverečných prác · viac ››
Prihláška na dizertačnú skúšku v riadnom a opravnom termíne ››
Autoreferát dizertačnej práce ››
Požiadavky na rozsah dizertačnej práce ››
Žiadosť o obhajobu dizertačnej práce ››
‹‹ späť