HomePedagógoviaOsobnéDémuthVeda
Home | Contact | Print | SK | EN |
Vedeckovýskumná činnosť


Bol zodpovedným riešiteľom projektu VEGA č. 1/0691/08: Filozofia ako terapia, Kega č. 004TTU-4/2015 Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti a spoluriešiteľ ďalších výskumných projektov. Bol koordinátorom projektu ESF Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní : prípravy nového študijného programu Kognitívne štúdiá. Bol koordinátor a projektový manager projektu ESF: Podpora zvýšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave. Aktuálne je hlavným riešiteľom projektu APVV-15-0294 Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania; a zodpovedným riešiteľom (za FF TU) projektu APVV-17-0123 Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinickéintervencie a spoluriešiteľom ďalších výskumných projektov.

‹‹ späť